سابقه روزانه و لحظه ای معاملات خگستر

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد خگستر : سرمایه گذاری در شرکت های بورسی و غیر بورسی
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
1,932
قیمت پایانی
-5
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
4.4
درصد خالص خرید حقوقی
-2
ارزش معاملات
260B
حجم معاملات
875M
خالص خرید حقوقی
-6.6M
خرید حقوقی
18.1M
خرید حقیقی
857M
فروش حقیقی
851M
برآیند پول داغ و گروهی
-13.6B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 1.3 40 30 2,759 5.28
2,972
6.98
3,020
5,711,554 1,691 1.6 1.8 49.82 1.04 -5 61.3B 206.1M -9.3M 1M 205.1M 195.8M 3.9B
2 1401/07/02 0.8 23 27 363 -4.60
2,823
-5.75
2,789
4,500 5,188 1.1 1.4 49.82 0.76 -1 42.4B 150.2M -1.3M 2.5M 147.7M 146.4M -2B
3 1401/06/30 0.8 22 28 232 -0.60
2,959
-0.20
2,971
103,711 5,000 0.9 1 49.82 0.59 -1 34.7B 117.2M -785.4K 5.7M 111.5M 110.7M -4.5B
4 1401/06/29 0.7 20 27 -404 -1.23
2,977
-2.16
2,949
3,000 198,000 0.7 0.9 49.82 0.51 1 30.2B 101.3M 1.4M 1.6M 99.7M 101.1M -2.7B
5 1401/06/28 0.9 20 23 334 0.47
3,014
-0.33
2,990
112,000 2,000 0.7 0.8 49.82 0.49 -1 29B 96.2M -1.1M 2.4M 93.9M 92.8M -1.4B
6 1401/06/27 0.7 16 23 -1,352 -3.57
3,000
-4.08
2,984
68,436 862,780 0.7 0.8 49.82 0.5 5 29.7B 99.1M 4.5M 4.8M 94.3M 98.8M -4.2B
7 1401/06/23 0.9 20 22 0 -0.77
3,111
-2.07
3,070
30,000 72,408 0.6 0.9 49.82 0.53 0 32.7B 105.2M -1.1K 123.9K 105.1M 105.1M -2.7B
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-0.8 % 0 -1 -1 -15 -5 -22 8 21 -33 3 38
سابقه پول داغ نماد خگستر
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 خگستر 302 6.98 1.31 39.5M 30.2M 2 1 120.8M 241.6M 47 26 157.8M 60.7M 3.9B فروش 12:19:20 1401/07/04
2 خگستر 302 6.98 1.3 39.1M 30M 5 5 110.6M 62.3M 47 25 158.6M 59.7M 3.9B خرید 12:17:30 1401/07/04
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک