سابقه روزانه و لحظه ای معاملات خکمک

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد خکمک : تولید انواع کمک فنر خودرو
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
270
قیمت پایانی
1
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
3.6
درصد خالص خرید حقوقی
-11
ارزش معاملات
7.8B
حجم معاملات
4.6M
خالص خرید حقوقی
-160.4K
خرید حقوقی
71.1K
خرید حقیقی
4.5M
فروش حقیقی
4.3M
برآیند پول داغ و گروهی
-131.9M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/09/08 2.5 32 13 38 1.41
17,280
2.46
17,460
1,550 2,719 0.6 1 0 0.51 -3 1.1B 646.1K -22.1K 12K 633.3K 611.2K -0
2 1401/09/07 1.5 15 10 18 1.13
17,040
0.53
16,940
1,400 1,000 0.5 0.9 39.25 0.46 -2 1B 582.7K -10.4K 0 582.7K 572.3K -0
3 1401/09/06 1.2 17 15 23 0.12
16,850
1.01
17,000
1,511 1,568 0.7 1.1 39.25 0.59 -2 1.3B 743.1K -13.6K 3.4K 739.7K 726.1K -0
4 1401/09/05 1.1 14 13 0 0.36
16,830
-1.49
16,520
6,038 12,712 0.4 0.5 39.25 0.38 0 807M 477.8K -0 0 477.8K 477.8K -0
5 1401/09/02 1.3 26 19 251 -0.77
16,770
-0.95
16,740
1,353 11,162 0.9 1.1 39.25 0.86 -14 1.8B 1.1M -149.7K 1.7K 1.1M 0.9M -0
6 1401/09/01 0.6 7 11 -66 -0.76
16,900
-0.76
16,900
600 4,749 0.3 0.3 39.26 0.29 11 609.7M 364.6K 39K 39K 325.6K 364.6K -0
7 1401/08/30 1.1 19 17 6 -0.64
17,030
-1.98
16,800
299 1,000 0.5 0.5 39.27 0.54 -1 1.2B 682.8K -3.6K 15K 667.8K 664.3K -131.9M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-3.5 % 2 2 -1 15 6 -3 -15 -35 -43 6 64
سابقه پول داغ نماد خکمک
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 خکمک 1,680 -1.98 1.1 19.1M 17.4M 3 1 44M 131.9M 0 1 0 131.9M -131.9M فروش 12:18:05 1401/08/30
2 خکمک 1,723 4.05 1.22 14.1M 11.6M 1 8 107.9M 13.5M 1 0 107.9M 0 107.9M خرید 10:57:19 1401/08/29
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال های بورس تریدر
 • اضافه شده: صفحه دیدبان چندگانه نمادهای من (واچ و پرتفوی)
 • اضافه شده: نمودار سرانه خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: نمودار ارزش خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی کوتاه مدت
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی بلند مدت و ریزش از سقف
 • اضافه شده: صفحه حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
 • اضافه شده: فیلتر نمادهای بازه نوسان 7 درصدی (14 درصد دامنه مجاز روزانه)
 • بروزرسانی: بروزرسانی و تغییرات در پیام پایش بازار
 • بروزرسانی: تغییرات و بروزرسانی در کانال و ربات هشدار کاهش صف فروش
 • برطرف شد: خطای اعمال کد تخفیف
 • برطرف شد: خطای ورود به سایت مجدد