سابقه روزانه و لحظه ای معاملات خچرخش

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد خچرخش : فعالیت اصلی شرکت عبارت است از تولید و ساخت و واردات سامانه موتور و محرکه خودروها (موتور، گیربکس، جعبه فرمان و غیره). شرکت برای انجام امور خود قادر به واردات مواد مورد نیاز و انجام سایر فعالیت های فنی و بازرگانی مرتبط است.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-4,093
قیمت پایانی
-8
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
11
درصد خالص خرید حقوقی
38
ارزش معاملات
33.6B
حجم معاملات
18.3M
خالص خرید حقوقی
2.3M
خرید حقوقی
2.9M
خرید حقیقی
15.4M
فروش حقیقی
17.7M
برآیند پول داغ و گروهی
-3.7B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 1.4 28 20 668 1.60
18,370
1.55
18,360
2,432 1,363 0.4 0.7 17.53 1.06 -21 3.2B 1.8M -363.5K 0 1.8M 1.4M -248.8M
2 1401/07/11 1.5 28 18 114 2.84
18,080
2.62
18,040
1,500 2,000 0.4 0.6 17.53 1.07 -4 3.2B 1.8M -63.3K 0 1.8M 1.7M 105.1M
3 1401/07/10 1.2 23 19 -510 -1.84
17,580
-0.06
17,900
816 2,478 0.5 0.7 17.53 1.33 13 3.9B 2.2M 290K 290K 1.9M 2.2M -32.9M
4 1401/07/09 0.6 23 39 -3,610 -6.18
17,910
-6.76
17,800
500 11,422 1.1 1.7 17.53 3.12 39 9.3B 5.2M 2M 2M 3.2M 5.2M -1.5B
5 1401/07/06 0.7 19 28 187 -0.10
19,090
-1.62
18,800
11,081 15,732 0.5 0.5 17.53 1.32 -4 4.2B 2.2M -97.7K 63.7K 2.1M 2M -311.8M
6 1401/07/04 0.8 17 21 0 1.16
19,110
1.48
19,170
616 14,100 0.4 0.4 17.53 1.13 0 3.6B 1.9M -0 0 1.9M 1.9M -370.9M
7 1401/07/02 0.8 21 27 -942 -5.79
18,890
-6.98
18,650
300 15,167 0.7 0.6 17.53 1.95 15 6.1B 3.3M 498.7K 500K 2.8M 3.3M -1.3B
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
12.4 % 3 -4 -11 1 26 14 199 54 -17 3 69
سابقه پول داغ نماد خچرخش
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 خچرخش 1,820 0.66 1.33 26.4M 19.8M 2 1 61.1M 122.1M 0 2 0 124.4M -248.8M فروش 12:29:49 1401/07/12
2 خچرخش 1,851 2.38 1.35 23.4M 17.3M 3 1 42.2M 126.7M 0 1 0 126.7M -126.7M فروش 09:59:37 1401/07/12
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک