سابقه روزانه و لحظه ای معاملات خپویش

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد خپویش : تولیدقطعات الکترونیکی خودرو
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-8,067
قیمت پایانی
-3
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
4.5
درصد خالص خرید حقوقی
148
ارزش معاملات
14.1B
حجم معاملات
6.4M
خالص خرید حقوقی
3.7M
خرید حقوقی
3.7M
خرید حقیقی
2.7M
فروش حقیقی
6.4M
برآیند پول داغ و گروهی
-14.1B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 1.2 29 25 44 1.46
22,200
-0.41
21,790
837 13,398 0.9 0.6 8.17 0.47 -3 1.5B 677.9K -20K 0 677.9K 657.9K 203.3M
2 1401/07/02 0.8 6 7 -35 -1.04
21,880
-4.88
21,030
500 14,263 0.2 0.1 8.17 0.11 10 337.5M 159.9K 16.1K 16.1K 143.8K 159.9K -0
3 1401/06/30 1.3 6 5 -90 -0.36
22,110
-1.35
21,890
1,413 15,396 0.1 0.1 8.17 0.07 39 226.8M 104.6K 40.7K 40.7K 64K 104.6K -0
4 1401/06/29 1.1 24 22 -71 1.70
22,190
-0.78
21,650
145 4,290 0.8 0.5 8.17 0.51 4 1.6B 713.5K 32K 50.5K 663K 695.1K -8.4B
5 1401/06/28 0.1 10 158 -7,877 -2.59
21,820
-4.06
21,490
250 7,800 5.4 4.5 7.97 2.77 93 8.5B 3.9M 3.6M 3.6M 286.8K 3.9M -6.3B
6 1401/06/27 1.3 26 20 6 0.18
22,400
-0.58
22,230
450 1,108 0.7 0.5 7.97 0.35 -1 1.1B 495.2K -2.9K 0 495.2K 492.3K 448.5M
7 1401/06/23 0.8 8 10 -45 -2.10
22,360
-3.90
21,950
300 10,532 0.5 0.3 7.97 0.26 6 796.7M 363.5K 20K 20K 343.5K 363.5K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
57.6 % 0 2 -4 -1 25 14 -66 -71 -76 17 60
سابقه پول داغ نماد خپویش
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 خپویش 2,221 1.51 2.49 84.7M 34.1M 1 1 101.6M 82.2M 2 0 101.6M 0 203.3M خرید 09:38:59 1401/07/04
2 خپویش 2,221 1.51 2.49 84.7M 34.1M 1 1 101.6M 82.2M 1 0 101.6M 0 101.6M خرید 09:38:59 1401/07/04
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک