سابقه روزانه و لحظه ای معاملات خپارس

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد خپارس : فعالیت اصلی : ساخت و مونتاژ انواع وسائط نقلیه موتوری و قطعات و لوازم آنها فعالیت فرعی :انجام هرگونه سرمایه گذاری و عملیات صنعتی ، بازرگانی و خدمات سود آور مجاز
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-6,998
قیمت پایانی
-4
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
3.5
درصد خالص خرید حقوقی
53
ارزش معاملات
87.1B
حجم معاملات
823M
خالص خرید حقوقی
66.9M
خرید حقوقی
90.2M
خرید حقیقی
687M
فروش حقیقی
754M
برآیند پول داغ و گروهی
4B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/04/22 1 19 19 -673 1.26
1,046
0.29
1,036
44,427 116,081 0.9 1.2 21.29 0.59 5 14.7B 140.4M 6.4M 8.6M 131.8M 138.3M -7.1M
2 1401/04/21 0.7 12 17 -1,416 0.29
1,033
-0.97
1,020
617,550 176,048 0.7 1.1 21.29 0.5 11 12.4B 120M 13.7M 14M 106M 119.7M -1.7B
3 1401/04/20 0.8 13 18 -1,823 -2.00
1,030
-3.33
1,016
516,126 10,422 0.9 1.6 21.29 0.65 11 15.9B 154.1M 17.7M 22.7M 101.9M 119.6M -2.3B
4 1401/04/18 0.6 11 18 -2,254 -2.14
1,051
-2.79
1,044
20,000 800,000 0.7 0.9 21.29 0.45 20 11.2B 106.5M 21.4M 21.4M 85.1M 106.5M -1B
5 1401/04/15 0.9 13 15 -112 -2.19
1,074
-3.28
1,062
467,147 259,210 0.5 0.7 21.29 0.35 1 9B 84.2M 1M 6.1M 78.1M 79.1M -530.6M
6 1401/04/14 1 18 19 -1,179 -0.63
1,098
-1.09
1,093
111,645 20,000 0.7 0.9 21.29 0.5 9 13B 118.4M 10.7M 12.5M 90.2M 101M -1.3B
7 1401/04/13 1.3 19 15 459 1.38
1,105
0.73
1,098
30,753 158,000 0.6 0.7 21.29 0.42 -4 10.9B 99M -4.2M 4.9M 94.2M 90M 10.8B
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
8.1 % 0 -3 -9 -3 -13 -12 2 -13 -27 1 26
سابقه پول داغ نماد خپارس
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 خپارس 104 0.19 0.97 18.9M 19.5M 7 1 20.1M 165.6M 7 6 126.7M 148.9M -7.1M فروش 12:18:35 1401/04/22
2 خپارس 104 0.19 0.99 18.9M 19.1M 9 1 13.5M 121.2M 7 5 126.7M 145.6M 158.5M فروش 12:14:33 1401/04/22
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک