سابقه روزانه و لحظه ای معاملات خودکفا

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد خودکفا : فعالیت اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت در کلیه امور مربوط صنعت کشاورزی دامپروری شیلات معدن بازرگانی خدمات و ...
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-23,485
قیمت پایانی
-11
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
1.3
درصد خالص خرید حقوقی
317
ارزش معاملات
52.3B
حجم معاملات
76.2M
خالص خرید حقوقی
34.4M
خرید حقوقی
34.9M
خرید حقیقی
41.4M
فروش حقیقی
75.8M
برآیند پول داغ و گروهی
-16.1B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 0.6 17 30 -3,758 -1.81
6,500
-1.81
6,500
8,781 97,997 0.5 1 80.64 0.19 51 7.4B 11.4M 5.8M 5.8M 5.6M 11.4M -1.9B
2 1401/07/02 0.5 15 32 -4,016 -1.19
6,620
-2.99
6,500
0 2,902,480 0.4 0.8 80.68 0.15 66 6.1B 9.2M 6.1M 6.2M 3M 9.1M -5.6B
3 1401/06/30 0.7 15 24 -1,865 -2.76
6,700
-2.90
6,690
4,000 2,866,936 0.3 0.5 80.68 0.1 44 4.2B 6.3M 2.8M 2.8M 3.6M 6.3M -536.9M
4 1401/06/29 0.7 28 42 -5,710 -1.99
6,890
-1.85
6,900
2,000 27,296 0.8 1.1 80.72 0.27 52 11.1B 16.1M 8.3M 8.4M 7.7M 15.9M -2.7B
5 1401/06/28 1 30 29 -2,917 0.00
7,030
-0.43
7,000
3,432 11,000 0.5 0.7 80.74 0.17 40 7.2B 10.2M 4.2M 4.3M 6M 10.1M -2.3B
6 1401/06/27 1.3 36 28 -3,087 -1.82
7,030
-1.96
7,020
1,010,936 5,959 0.7 0.9 80.78 0.22 33 9.3B 13.3M 4.4M 4.5M 8.8M 13.2M -2.7B
7 1401/06/23 1.3 28 21 -2,131 -1.78
7,160
-1.37
7,190
304,441 17,000 0.5 0.5 80.78 0.16 31 6.9B 9.7M 3M 3M 6.7M 9.7M -400.7M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
45.2 % -3 -8 -9 7 15 3 -1 -52 -56 15 51
سابقه پول داغ نماد خودکفا
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 خودکفا 643 -2.87 0.55 17.1M 31.4M 2 1 5.1M 128.6M 0 4 0 50.2M -1.9B فروش 12:23:49 1401/07/04
2 خودکفا 643 -2.87 0.61 19.3M 31.8M 0 1 0 125.4M 0 3 0 48.1M -1.7B فروش 11:49:06 1401/07/04
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک