سابقه روزانه و لحظه ای معاملات خودرو

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد خودرو : تاسیس و احداث و اداره کارخانجات در هر محل ، داخل یا خارج از کشوربمنظور تولید و تهیه انواع خودرو و وسایل نقل و انتقال .
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-103,823
قیمت پایانی
0
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
1.9
درصد خالص خرید حقوقی
210
ارزش معاملات
326B
حجم معاملات
1.6B
خالص خرید حقوقی
519.1M
خرید حقوقی
604M
خرید حقیقی
1.0B
فروش حقیقی
1.5B
برآیند پول داغ و گروهی
-50.9B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 1.2 17 14 -2,716 0.40
1,996
0.80
2,004
70,278 13,900 0.4 0.3 29.23 0.1 16 17.4B 87.2M 13.6M 19.3M 67.9M 81.5M -39.3M
2 1401/07/11 0.8 16 21 -9,821 -0.15
1,988
0.35
1,998
10,115 10,000 0.7 0.5 29.23 0.17 34 29.2B 146.9M 49.4M 54M 92.9M 142.3M -2.3B
3 1401/07/10 1 19 19 -13,687 0.25
1,991
1.16
2,009
100,000 227,059 1 0.7 29.23 0.23 34 40.4B 202.9M 68.7M 84.1M 118.8M 187.5M -1.7B
4 1401/07/09 0.5 16 34 -31,402 -4.43
1,986
-4.96
1,975
163,910 27,779 1.7 1.4 29.23 0.39 46 67.6B 340.2M 158.1M 170M 170.2M 328.3M -29.3B
5 1401/07/06 1.1 24 22 -22,159 4.06
2,078
2.75
2,052
48,575 27,000 1.5 1.5 29.23 0.35 35 64.1B 308.3M 106.6M 129.3M 179M 285.6M -12.2B
6 1401/07/04 1.3 28 21 -12,827 4.01
1,997
5.00
2,016
7,034,713 5,000 1.2 1.4 29.23 0.3 24 52.8B 264.4M 64.2M 81.7M 182.7M 247M -1.5B
7 1401/07/02 0.6 16 28 -11,211 -3.81
1,920
-4.96
1,897
78,655 408,226 1.3 1.5 29.23 0.32 21 54.6B 284.3M 58.4M 65.4M 218.9M 277.3M -3.9B
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
31.8 % 1 -4 0 -4 2 -7 -24 3 -27 2 20
سابقه پول داغ نماد خودرو
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 خودرو 199 0.3 1.07 14.4M 13.5M 1 3 117.9M 39.3M 3 2 115.1M 192.2M -39.3M خرید 12:16:21 1401/07/12
2 خودرو 199 0.25 1.07 14.2M 13.3M 4 1 30.2M 225.2M 2 2 113.7M 192.2M -157.1M فروش 12:13:22 1401/07/12
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک