سابقه روزانه و لحظه ای معاملات خموتور

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد خموتور : ساخت، مونتاژ،خریدو واردات موتور ومواد اولیه وقطعات نیمه ساخته انواع موتورهای خودرو، صنعتی، کشاورزی وهمچنین تولیدونصب آنها به ادوات مختلف وفروش وصادرات آنها،واردات وخرید وفروش انواع ماشین آلات وتجهیزات وسایرصنایع مشابه ونصب وراه اندازی ومشاوره درانتخاب آنها،عقد هرگونه قرارداد بااشخاص حقیقی وحقوقی. انجام فعالیتهای آزمایشگاهی در زمینه آزمون انواع خودرو و مواد اولیه وقطعات آنها بر اساس استاندارد
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-52
قیمت پایانی
-2
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
5.5
درصد خالص خرید حقوقی
4
ارزش معاملات
9.7B
حجم معاملات
26.8M
خالص خرید حقوقی
156.4K
خرید حقوقی
634K
خرید حقیقی
26.2M
فروش حقیقی
26.4M
برآیند پول داغ و گروهی
-524.3M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 1 9 9 0 1.02
3,559
2.58
3,614
3,590 41,415 0.7 0.6 16.4 0.54 0 0.9B 2.6M -0 40K 2.6M 2.6M 145.4M
2 1401/07/02 0.7 15 22 -102 -4.58
3,523
-4.98
3,508
4,000 785,974 1.8 1.8 16.4 1.28 5 2.2B 6.3M 288.6K 300K 6M 6.3M -557.5M
3 1401/06/30 0.8 12 15 47 1.12
3,692
1.04
3,689
10,000 169,583 1.5 1.4 16.4 1.06 -2 1.9B 5.2M -126.4K 30K 5.2M 5.1M -112.1M
4 1401/06/29 1.3 15 12 26 2.01
3,651
3.86
3,717
11,125 62,000 1.2 1.2 16.4 0.87 -2 1.6B 4.3M -70K 40K 4.2M 4.1M -0
5 1401/06/28 1.1 7 7 -21 -0.14
3,579
-0.89
3,552
14,028 15,000 0.4 0.4 16.4 0.3 4 525.9M 1.5M 60K 60K 1.4M 1.5M -0
6 1401/06/27 1.1 16 15 -57 -1.59
3,584
-1.70
3,580
155,742 46,880 1 0.9 16.4 0.78 4 1.4B 3.8M 160K 160K 3.7M 3.8M -0
7 1401/06/23 0.9 10 12 57 0.33
3,642
0.83
3,660
1,500 38,872 0.8 0.7 16.4 0.63 -5 1.1B 3.1M -155.8K 4.2K 3.1M 3M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
0.6 % -4 -1 2 -10 -5 -22 -2 -73 -78 10 73
سابقه پول داغ نماد خموتور
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 خموتور 364 3.18 0.97 8.3M 8.6M 1 3 145.4M 48.5M 1 0 145.4M 0 145.4M خرید 09:35:41 1401/07/04
2 خموتور 351 -4.98 0.43 12.2M 28.2M 8 1 14M 112.4M 0 4 0 139.4M -557.5M فروش 09:39:20 1401/07/02
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک