سابقه روزانه و لحظه ای معاملات خمهر

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد خمهر : موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 2 اساسنامه ،طراحی، تکوین،ساخت و تولید قطعات و مجموعه های صنعتی به ویژه در زمینه خودرو سازی ،ارائه خدمات طراحی و مهندسی ،طراحی و ساخت قالب ،اقدام به هرگونه مشارکت ،خرید و تامین مواد اولیه و تجهیزات فعالیتهای قالبسازی و تولیدی می باشد.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
428
قیمت پایانی
10
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
12
درصد خالص خرید حقوقی
-15
ارزش معاملات
64.5B
حجم معاملات
366M
خالص خرید حقوقی
-2.5M
خرید حقوقی
23.8M
خرید حقیقی
342M
فروش حقیقی
340M
برآیند پول داغ و گروهی
53.4M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 1.2 21 18 680 2.57
1,794
1.83
1,781
43,656 20,072 0.9 0.4 46.08 0.83 -15 4.6B 25.4M -3.8M 0 25.4M 21.6M -0
2 1401/07/02 1 26 26 -1,115 -4.74
1,749
-4.96
1,745
3,100 2,239,149 1.9 0.9 46.22 1.71 12 9.2B 52.4M 6.4M 7.4M 45M 51.4M -674.1M
3 1401/06/30 1.1 31 28 -902 3.49
1,836
3.16
1,830
10,000 120,779 5.5 3.3 46.22 4.34 4 24.3B 132.6M 4.9M 8.9M 123.7M 128.7M 248.3M
4 1401/06/29 2.5 55 22 1,549 4.97
1,774
4.97
1,774
33,656,366 2,950 2.2 1.5 46.08 1.59 -18 8.6B 48.6M -8.7M 2.6M 46M 37.2M -0
5 1401/06/28 1.9 58 31 423 3.11
1,690
4.94
1,720
15,833,009 4,000 2.9 2.3 45.97 1.84 -4 9.4B 55.9M -2.5M 2.7M 53.2M 50.7M 254.8M
6 1401/06/27 0.9 17 18 -135 -0.24
1,639
-1.28
1,622
175,476 114,098 0.8 0.7 45.97 0.5 5 2.5B 15.3M 821.8K 1.1M 14.2M 15M -133.6M
7 1401/06/23 1.1 30 28 -72 0.86
1,643
0.98
1,645
158,520 20,260 1.9 1.8 45.96 1.18 1 5.9B 36M 439.8K 1.2M 34.8M 35.2M 358.1M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-0.7 % -2 6 15 0 16 -4 5 -15 -25 4 63
سابقه پول داغ نماد خمهر
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 خمهر 175 -4.96 0.96 26M 27.1M 1 3 118M 39.3M 2 7 123.9M 131.7M -674.1M خرید 10:35:04 1401/07/02
2 خمهر 175 -4.9 0.94 25.6M 27.1M 4 1 37.7M 150.8M 1 7 129.8M 131.7M -792.1M فروش 10:34:33 1401/07/02
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک