سابقه روزانه و لحظه ای معاملات خمحور

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد خمحور : تولیدانواع اکسل های جلو، میانی،عقب ومرده
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
8,409
قیمت پایانی
1
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
34.1
درصد خالص خرید حقوقی
-18
ارزش معاملات
63.1B
حجم معاملات
155M
خالص خرید حقوقی
-21.1M
خرید حقوقی
8.1M
خرید حقیقی
147M
فروش حقیقی
126M
برآیند پول داغ و گروهی
4.9B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 1 25 25 -37 -2.77
3,785
-3.60
3,753
30,000 2,684 1.1 0.8 7.66 3.24 1 6B 15.8M 97.7K 344.3K 15.4M 15.5M -129.6M
2 1401/07/02 0.1 10 80 -963 -4.37
3,893
-4.99
3,868
0 8,201,793 0.2 0.1 7.69 0.73 70 1.4B 3.5M 2.5M 2.5M 1M 3.5M -657.6M
3 1401/06/30 1.3 23 17 -885 -2.02
4,071
-2.43
4,054
6,767 50,000 0.6 0.3 7.69 1.89 24 3.7B 9.2M 2.2M 2.2M 7M 9.2M -314.2M
4 1401/06/29 1.1 33 29 -223 -2.00
4,155
-4.72
4,040
100,000 1,052 2.2 1.1 7.7 6.1 2 12.3B 29.7M 537.3K 637.3K 29.1M 29.6M -1.5B
5 1401/06/28 1 32 32 -202 2.17
4,240
-3.01
4,025
40,000 70,562 3.6 2.1 7.7 8.88 1 18.3B 43.1M 477.2K 1M 42.1M 42.6M -453M
6 1401/06/27 34.6 415 12 2,274 4.98
4,150
4.98
4,150
6,557,418 0 0.7 0.3 7.67 1.96 -69 3.3B 8M -5.5M 0 8M 2.5M 2.3B
7 1401/06/23 2.2 66 31 8,446 4.55
3,953
5.00
3,970
15,787,610 0 4.5 2.2 6.46 11.28 -47 18.1B 45.7M -21.4M 1.4M 44.3M 22.9M 5.7B
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-13.6 % -7 -11 5 17 40 26 70 2 -14 2 51
سابقه پول داغ نماد خمحور
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 خمحور 386 -0.98 0.97 26.5M 27.3M 1 4 109.5M 27.4M 2 3 136.8M 134.4M -129.6M خرید 11:42:07 1401/07/04
2 خمحور 373 -4.11 0.81 27M 33.2M 12 1 10.6M 126.8M 1 3 164.1M 134.4M -239M فروش 09:29:16 1401/07/04
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک