سابقه روزانه و لحظه ای معاملات خفناور

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد خفناور : برای مشاهده اطلاعات دقیق به کدال مراجعه کنید.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-8
قیمت پایانی
-7
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
5.3
درصد خالص خرید حقوقی
0
ارزش معاملات
10.0B
حجم معاملات
4.0M
خالص خرید حقوقی
3K
خرید حقوقی
3.0K
خرید حقیقی
4.0M
فروش حقیقی
4.0M
برآیند پول داغ و گروهی
-1B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 0 7 164 0 -1.02
24,150
-2.87
23,700
0 1,047,210 0.2 0.2 75.44 0.18 0 327.9M 138.3K -0 0 138.3K 138.3K -0
2 1401/07/02 0.1 13 146 0 -0.41
24,400
-2.86
23,800
0 1,596,915 0.1 0.1 75.44 0.08 0 145.9M 61.3K -0 0 61.3K 61.3K -0
3 1401/06/30 0.2 6 26 0 -1.01
24,500
-2.83
24,050
0 1,320,993 0.2 0.1 75.44 0.19 0 339.1M 141K -0 0 141K 141K -0
4 1401/06/29 0.4 22 56 -5 -2.75
24,800
-2.94
24,750
0 253,192 2 2.1 75.37 2.06 0 3.8B 1.6M 2K 2K 1.5M 1.6M -534.2M
5 1401/06/28 0.7 16 23 0 2.61
25,550
2.81
25,600
1,935 195 1.2 1.3 75.39 1.21 0 2.3B 0.9M -0 0 0.9M 0.9M -166.2M
6 1401/06/27 0.6 10 17 0 -2.73
24,900
-2.34
25,000
3,288 13,859 0.7 0.7 75.41 0.69 0 1.3B 524.1K -0 0 524.1K 524.1K -267.3M
7 1401/06/23 0.6 11 18 -3 -2.10
25,600
-2.29
25,550
35 98,300 0.9 0.8 75.44 0.88 0 1.7B 664.4K 1K 1K 663.4K 664.4K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
0.1 % -1 -5 -10 -8 -18 -29 -4 -48 -46 13 73
سابقه پول داغ نماد خفناور
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 خفناور 2,475 -2.94 0.16 31.2M 199.5M 3 1 43.6M 130.7M 0 2 0 267.1M -534.2M فروش 09:21:52 1401/06/29
2 خفناور 2,475 -2.94 0.19 32.7M 176.1M 11 1 36.7M 403.5M 0 1 0 403.5M -403.5M فروش 09:15:20 1401/06/29
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک