سابقه روزانه و لحظه ای معاملات خشرق

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد خشرق : مونتاژ انواع دسته سیم خودرو
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
520
قیمت پایانی
5
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
6.2
درصد خالص خرید حقوقی
7
ارزش معاملات
19.4B
حجم معاملات
17.3M
خالص خرید حقوقی
-424.3K
خرید حقوقی
876K
خرید حقیقی
16.4M
فروش حقیقی
16.0M
برآیند پول داغ و گروهی
1B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/06 1.3 20 15 0 4.10
11,930
4.71
12,000
11,822 10,000 1 0.8 44.65 0.71 0 2.4B 2M -0 0 2M 2M -120.3M
2 1401/07/04 2 21 10 0 4.28
11,460
4.91
11,530
361,328 1,000 0.7 0.5 44.65 0.49 0 1.6B 1.4M -0 0 1.4M 1.4M -0
3 1401/07/02 0.8 17 23 -609 -3.34
10,990
-3.96
10,920
8,222 29,796 1.9 1.7 44.67 1.29 15 4B 3.6M 554K 554K 3.1M 3.6M -229.3M
4 1401/06/30 1.5 42 29 1,478 4.41
11,370
4.96
11,430
513,123 1,000 3.5 4.5 44.61 2.14 -22 6.8B 6M -1.3M 0 6M 4.7M 2B
5 1401/06/29 0.9 9 11 -22 0.18
10,890
0.55
10,930
1,865 18,924 0.4 0.6 44.61 0.28 3 864M 792.4K 20K 20K 772.4K 792.4K -132.9M
6 1401/06/28 0.9 10 11 0 0.28
10,870
0.37
10,880
1,795 18,924 0.4 0.5 44.61 0.26 0 791.4M 726.2K -0 0 726.2K 726.2K -0
7 1401/06/27 0.6 18 31 -327 -4.49
10,840
-4.93
10,790
165,336 4,265 1.6 2 44.63 0.98 11 3B 2.7M 301.7K 301.7K 2.4M 2.7M -566.9M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-2.5 % 9 5 5 3 14 -17 18 -22 -31 3 60
سابقه پول داغ نماد خشرق
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 خشرق 1,203 4.97 1.52 18.3M 12.1M 2 1 60.2M 120.3M 0 1 0 120.3M -120.3M فروش 11:02:35 1401/07/06
2 خشرق 1,124 -1.14 0.72 16.3M 22.5M 1 11 217.7M 19.8M 1 3 217.7M 111.8M -229.3M خرید 12:00:48 1401/07/02
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک