سابقه روزانه و لحظه ای معاملات خراسان

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد خراسان : احداث ، راه اندازی و بهره برداری کارخانجات صنعتی به منظور تولید ، بازاریابی ، فروش ، صدور محصولات پتروشیمی ، ذخیره ، واردات و صادرات و تبدیل کلیه مواد پتروشیمی و پتروشیمیایی و فرآورده های فرعی و مشتقات ذیربط آنها و انجام کلیه فعالیتهای تولیدی و صنعتی بازرگانی فنی و مهندسی و بازرگانی که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم مربوط به عملکرد مذکورمی باشد با رعایت قوانین و مقرارت مربوطه
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-5,286
قیمت پایانی
-1
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
0.3
درصد خالص خرید حقوقی
335
ارزش معاملات
10.5B
حجم معاملات
917K
خالص خرید حقوقی
457.1K
خرید حقوقی
513K
خرید حقیقی
404K
فروش حقیقی
861K
برآیند پول داغ و گروهی
-1.1B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/06 0.5 13 25 -545 -0.04
115,200
0.39
115,700
48 100 0.5 1.2 11.05 0.08 29 1.9B 163K 47.3K 57.3K 105.6K 153K 164.3M
2 1401/07/04 0.4 11 30 -1,171 -0.10
115,250
-0.31
115,000
24,000 948 0.7 1.9 11.05 0 48 2.4B 210.7K 101.6K 132.3K 78.4K 180K -422.4M
3 1401/07/02 0.4 9 23 -1,302 -0.65
115,360
-2.94
112,700
364 100 0.7 2 0 0.1 55 2.3B 204.8K 112.9K 122.9K 81.9K 194.8K -0
4 1401/06/30 0.2 6 25 -1,044 -0.06
116,110
0.00
116,180
1,200 281 0.4 0.9 11.05 0.06 77 1.3B 116.3K 89.9K 94.9K 21.4K 111.3K -464.1M
5 1401/06/29 0.6 11 18 -664 -0.04
116,180
-0.25
115,940
272 1,273 0.3 0.8 11.05 0.05 57 1.2B 100.5K 57.1K 57.6K 42.8K 100K -402.7M
6 1401/06/28 0.5 6 14 -511 -0.03
116,230
-0.58
115,600
3,619 4,906 0.2 0.6 11.05 0.04 60 844.7M 72.9K 44K 44K 28.9K 72.9K -0
7 1401/06/27 0.8 7 9 -49 -0.02
116,270
-0.55
115,650
150 1,155 0.2 0.3 11.05 0.02 9 564.4M 48.7K 4.2K 4.2K 44.4K 48.7K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
49.9 % 0 -1 -1 8 5 10 3 30 -15 1 8
سابقه پول داغ نماد خراسان
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 خراسان 11,569 0.38 0.47 12.3M 26.1M 1 2 164.3M 63M 1 0 164.3M 0 164.3M خرید 12:19:52 1401/07/06
2 خراسان 11,524 -0.1 0.58 14.4M 24.8M 10 1 24.8M 422.4M 0 1 0 422.4M -422.4M فروش 09:56:43 1401/07/04
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک