سابقه روزانه و لحظه ای معاملات خبهمن

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد خبهمن : 1-اشتغال به کلیه فعالیتهای تولیدی وصنعتی در صنعت خودرو. 2-ایجاد شعبه ، اعطا وقبول نمایندگی سایر شرکتهای داخلی وخارجی در راستای فعالیت اصلی. 3-اقدام به هرگونه مشارکت با اشخاص حقیقی وحقوقی داخلی وخارجی وتاسیس هرنوع شرکت خرید وفروش سهام سایر شرکت ها وموسسات .
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
692
قیمت پایانی
-7
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
1.1
درصد خالص خرید حقوقی
-2
ارزش معاملات
60.5B
حجم معاملات
413M
خالص خرید حقوقی
-4M
خرید حقوقی
56.8M
خرید حقیقی
356M
فروش حقیقی
352M
برآیند پول داغ و گروهی
-2.8B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 1.2 21 17 997 0.35
1,430
2.11
1,455
4,116 137,200 1.1 0.9 26.83 0.15 -13 8B 55.7M -7M 3.8M 51.9M 45M 86M
2 1401/07/11 0.6 10 15 -897 -0.63
1,425
-1.95
1,406
10,000 28,879 0.8 0.6 26.83 0.11 16 5.7B 40.3M 6.3M 8.1M 32.2M 38.5M -117M
3 1401/07/10 0.9 13 15 19 -1.31
1,434
-0.41
1,447
354,786 35,231 1.2 0.9 26.83 0.16 0 8.3B 58M -133.4K 13.4M 44.6M 44.5M -44.9M
4 1401/07/09 0.5 12 25 -1,144 -5.47
1,453
-6.77
1,433
24,850 18,300 1.4 1.3 26.83 0.2 11 10.5B 72M 7.9M 10.8M 61.3M 69.1M -1.2B
5 1401/07/06 1 18 17 1,770 2.95
1,537
1.74
1,519
10,000 423,369 1.1 1.2 26.83 0.17 -19 9.3B 60.4M -11.5M 2.6M 57.8M 46.3M -108M
6 1401/07/04 0.8 16 19 1,046 1.63
1,493
2.79
1,510
197,625 178,380 1.3 1.7 26.83 0.19 -10 10.4B 69.8M -7M 8.9M 60.9M 53.8M -1.6B
7 1401/07/02 0.6 12 20 -1,100 -4.30
1,469
-5.34
1,453
8,000 6,550 1.1 1.6 26.83 0.16 13 8.3B 56.3M 7.5M 9.2M 47.1M 54.6M 155.9M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-1 % -2 -7 -8 -12 -14 -16 -23 -25 -34 4 19
سابقه پول داغ نماد خبهمن
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 خبهمن 147 3.02 1.22 21.6M 17.7M 1 8 107.6M 13.5M 4 3 117.4M 127.9M 86M خرید 12:26:34 1401/07/12
2 خبهمن 146 2.53 1.2 21.3M 17.7M 1 12 114.4M 9.5M 3 3 120.7M 127.9M -21.6M خرید 12:26:20 1401/07/12
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک