سابقه روزانه و لحظه ای معاملات خبنیان

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد خبنیان : تولید انواع قطعات خودرو
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-1,602
قیمت پایانی
13
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
3
درصد خالص خرید حقوقی
28
ارزش معاملات
19.8B
حجم معاملات
31.1M
خالص خرید حقوقی
2.6M
خرید حقوقی
2.6M
خرید حقیقی
28.4M
فروش حقیقی
31.0M
برآیند پول داغ و گروهی
-2.3B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 1.9 58 30 0 1.34
6,800
2.98
6,910
31,846,916 0 0.1 0.8 10.51 0.17 0 1.2B 1.8M -0 0 1.8M 1.8M -138.2M
2 1401/07/02 2.9 51 18 0 1.21
6,710
2.87
6,820
24,329,059 0 0.1 0.3 10.51 0.17 0 1.2B 1.7M -0 0 1.7M 1.7M -0
3 1401/06/30 2.1 49 23 -133 1.38
6,630
2.91
6,730
28,699,504 0 0.1 0.1 10.51 0.17 11 1.2B 1.8M 200K 200K 1.6M 1.8M -0
4 1401/06/29 2.9 47 16 0 1.08
6,540
2.94
6,660
21,503,864 0 0.1 0.1 10.51 0.14 0 0.9B 1.4M -0 0 1.4M 1.4M -133.2M
5 1401/06/28 1.2 51 42 -129 2.86
6,470
2.86
6,470
19,801,137 0 0.2 0.2 10.51 0.39 5 2.6B 4M 198.7K 200K 3.8M 4M -1.8B
6 1401/06/27 2.3 50 22 0 1.78
6,290
2.91
6,360
17,610,307 0 0.1 0.1 10.51 0.23 0 1.5B 2.4M -0 0 2.4M 2.4M -127.2M
7 1401/06/23 0.6 34 58 -1,341 3.00
6,180
3.00
6,180
14,419,067 0 0.9 1 10.53 1.73 12 11.1B 18M 2.2M 2.2M 15.7M 17.9M -123.6M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
8.3 % 3 5 17 22 39 42 160 -95 -97 0 0
سابقه پول داغ نماد خبنیان
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 خبنیان 691 2.98 1.7 59.8M 35.2M 4 1 34.6M 138.2M 0 1 0 138.2M -138.2M فروش 11:20:33 1401/07/04
2 خبنیان 666 2.94 3 47.1M 15.7M 2 1 66.6M 133.2M 0 1 0 133.2M -133.2M فروش 09:45:37 1401/06/29
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک