سابقه روزانه و لحظه ای معاملات خاور

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد خاور : برای مشاهده اطلاعات دقیق به کدال مراجعه کنید.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
25,703
قیمت پایانی
13
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
14.5
درصد خالص خرید حقوقی
-41
ارزش معاملات
954B
حجم معاملات
4.2B
خالص خرید حقوقی
-124M
خرید حقوقی
618M
خرید حقیقی
3.6B
فروش حقیقی
3.5B
برآیند پول داغ و گروهی
-8.8B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/02 0.7 50 69 -25,205 -2.29
2,388
-2.99
2,371
2,528,025 200,000 1.8 1.5 31 2.36 17 151B 632.5M 105.5M 132.3M 500.2M 605.7M -34B
2 1401/06/30 0.4 30 77 -434 -2.94
2,444
-2.98
2,443
13,000 141,557,896 0.4 0.2 31.01 0.54 1 34.9B 142.7M 1.8M 16.7M 125.9M 127.7M -2.5B
3 1401/06/29 0.8 40 49 6,574 0.72
2,518
-1.60
2,460
293,473 109,315 2 1.1 30.47 2.56 -4 162.8B 646.8M -26.1M 80M 566.7M 540.6M 18.6B
4 1401/06/28 1 93 94 15,985 12.46
2,500
12.46
2,500
28,630 8,727,662 0.6 0.3 29.31 0.74 -34 46.8B 187.4M -63.9M 13.8M 173.6M 109.6M 16B
5 1401/06/16 0.6 52 81 -16,515 2.87
2,223
2.96
2,225
34,712,597 0 3.7 2.2 29.39 4.28 7 241.5B 1.1B 74.3M 253M 833.3M 0.9B -44.3B
6 1401/06/15 5.5 195 35 1,752 2.95
2,161
2.95
2,161
368,978,487 0 0.2 0.1 29.39 0.23 -14 12.7B 58.8M -8.1M 2.8M 56M 47.9M 785.5M
7 1401/06/14 1 108 105 43,546 -0.85
2,099
2.98
2,180
75,806,088 611,000 6 4.2 29.51 3.74 -14 303.8B 1.4B -207.5M 119M 1.3B 1.1B 36.6B
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-3 % -4 -4 -4 25 25 35 62 -68 -70 32 21
سابقه پول داغ نماد خاور
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 خاور 237 -2.99 0.73 50.4M 69.4M 4 1 216.5M 1.2B 41 80 51.4M 63.5M -34B فروش 13:00:36 1401/07/02
2 خاور 237 -2.99 0.73 50.1M 68.9M 6 17 86.2M 91.8M 41 79 51.2M 63.2M -33.7B فروش گروهی 13:00:01 1401/07/02
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک