سابقه روزانه و لحظه ای معاملات حکشتی

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد حکشتی : خرید، اداره، راه بری، اجاره، استیجاره و فروش هر نوع کشتی و شناور برای هر منظور اعم از حمل و نقل بار و مسافر، سوخت رسانی و نظایر آن. تصدی هر گونه فعالیت مکمل فعالیتهای موضوع بند 1 فوق از قبیل احداث، اداره یا اجاره و استیجاره تأسیسات بندری، سازه های دریایی و تأسیسات مربوط به ساخت و تعمیر کشتی ها و شناورها و انواع پایانه های باری و مسافری.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-53,891
قیمت پایانی
1
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
0.6
درصد خالص خرید حقوقی
211
ارزش معاملات
205B
حجم معاملات
92.5M
خالص خرید حقوقی
25M
خرید حقوقی
43.2M
خرید حقیقی
49.2M
فروش حقیقی
74.2M
برآیند پول داغ و گروهی
-43.6B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/06 0.8 29 38 -11,405 2.32
22,080
1.99
22,010
10,000 10,000 0.9 1 67.64 0.1 37 30.8B 14M 5.2M 7.8M 6.1M 11.3M -8.2B
2 1401/07/04 1 28 28 -1,938 1.27
21,580
0.89
21,500
250 1,380 0.4 0.5 67.64 0.05 14 14.3B 6.6M 898.2K 1.3M 5.3M 6.2M -1B
3 1401/07/02 0.3 21 72 -29,137 -4.87
21,310
-5.00
21,280
250 5,063,777 1.3 1.9 67.64 0.14 66 44.4B 20.9M 13.7M 14.3M 6.5M 20.2M -22.6B
4 1401/06/30 1.1 26 23 -4,211 -2.23
22,400
-2.36
22,370
946 59,652 0.4 0.6 67.64 0.05 28 15.1B 6.7M 1.9M 2.4M 4.3M 6.2M -2.3B
5 1401/06/29 0.9 35 40 1,342 4.76
22,910
3.52
22,640
252 544 2 4.8 67.64 0.22 -2 73.7B 32.2M -585.7K 12.9M 19.3M 18.7M -2.3B
6 1401/06/28 1.1 25 22 -1,450 1.67
21,870
1.63
21,860
1,000 3,000 0.4 0.7 67.64 0.04 11 13.8B 6.3M 663.1K 1M 5.3M 6M 1B
7 1401/06/27 0.7 13 20 -7,092 -2.27
21,510
-2.45
21,470
1,500 300 0.4 0.4 67.64 0.04 57 12.4B 5.8M 3.3M 3.5M 2.3M 5.6M -8.2B
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
27 % 4 -1 0 -11 3 -3 39 47 -17 4 38
سابقه پول داغ نماد حکشتی
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 حکشتی 2,199 1.9 0.77 29.1M 37.9M 1 2 70.4M 316.7M 8 22 173.5M 270.6M -8.2B فروش 12:29:21 1401/07/06
2 حکشتی 2,199 1.9 0.78 29.1M 37M 7 9 54.8M 108.5M 8 21 173.5M 268.2M -7.6B فروش 12:28:54 1401/07/06
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک