سابقه روزانه و لحظه ای معاملات حپترو

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد حپترو : حمل ونقل انبارداری ترخیص عملیات بسته بندی عملیات کانتینری اپراتوری بندر خدمات بازرگانی مخزن داری / ذخیره سازی خدمات بندری
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
5,428
قیمت پایانی
24
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
20.9
درصد خالص خرید حقوقی
-50
ارزش معاملات
68.5B
حجم معاملات
16.2M
خالص خرید حقوقی
-1.4M
خرید حقوقی
28.6K
خرید حقیقی
16.2M
فروش حقیقی
14.8M
برآیند پول داغ و گروهی
2.1B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 0.4 58 164 0 -4.97
45,300
-4.99
45,290
0 372,269 1.4 0.9 36.2 3.02 0 10B 2.2M -0 0 2.2M 2.2M -398.4M
2 1401/06/27 77 2,784 36 0 5.00
47,670
5.00
47,670
1,327,615 0 0.4 0.2 36.5 0.77 0 2.8B 584.1K -0 0 584.1K 584.1K -0
3 1401/06/23 1.1 69 61 -126 4.92
45,400
4.99
45,430
2,362,087 0 3.6 2.7 38.08 6.78 1 23.4B 5.2M 27.8K 27.8K 5.1M 5.2M 449.5M
4 1401/06/22 2.5 98 40 216 5.00
43,270
5.00
43,270
3,132,224 0 0.3 0.2 38.08 0.61 -11 2.1B 474.3K -50K 0 474.3K 424.3K -392M
5 1401/06/21 11.1 182 16 78 4.70
41,210
4.98
41,320
3,179,865 1,462 0.2 0.1 39.13 0.49 -5 1.6B 395.6K -18.8K 0 395.6K 376.8K -103.3M
6 1401/06/20 1 70 73 3,933 4.96
39,360
4.99
39,370
576,663 1,462 3.4 2.6 40.02 6.42 -19 20.2B 5.1M -1M 760 5.1M 4.1M 124.9M
7 1401/06/19 2.6 98 38 1,327 4.81
37,500
4.97
37,560
327,239 550 1.6 1.1 40.02 2.81 -16 8.4B 2.2M -353.9K 0 2.2M 1.9M 2.4B
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-8.6 % 0 0 10 34 8 20 128 60 -5 6 59
سابقه پول داغ نماد حپترو
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 حپترو 4,529 -4.99 0.36 60.4M 169.8M 1 3 226.5M 75.5M 1 6 72.2M 219.1M -398.4M خرید 11:53:32 1401/07/04
2 حپترو 4,529 -4.99 0.34 59.3M 173.5M 3 1 60.4M 181.2M 0 6 70.9M 219.1M -624.8M فروش 11:50:43 1401/07/04
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک