سابقه روزانه و لحظه ای معاملات حشکوه

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد حشکوه : انجام کلیه امور مرتبط با حمل و نقل ریلی بار و مسافر
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-2,699
قیمت پایانی
-7
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
13.5
درصد خالص خرید حقوقی
97
ارزش معاملات
8.1B
حجم معاملات
45.0M
خالص خرید حقوقی
15.1M
خرید حقوقی
20.8M
خرید حقیقی
24.2M
فروش حقیقی
39.3M
برآیند پول داغ و گروهی
-1.8B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 0.6 11 18 -104 -2.37
1,732
-2.99
1,721
0 500,820 0.8 0.7 17.42 1.46 14 759.2M 4.4M 600K 600K 3.8M 4.4M -0
2 1401/07/11 0.7 9 14 -89 -1.11
1,774
-1.39
1,769
10,000 9,000 0.4 0.3 17.48 0.82 20 434.8M 2.5M 500K 500K 2M 2.5M -0
3 1401/07/10 1.1 4 3 -4 -0.11
1,794
-1.22
1,774
20,000 20,479 0.1 0.1 17.49 0.15 4 84.6M 477K 20K 20K 457K 477K -0
4 1401/07/09 0.3 19 67 -2,315 -1.26
1,796
-1.76
1,787
649 5,000 4.7 3.8 18.55 7.03 54 4.3B 23.7M 12.9M 17.6M 6.2M 19M -1.8B
5 1401/07/06 1 14 13 184 1.00
1,819
2.11
1,839
200,000 11,980 0.7 0.4 19.56 1.27 -24 784.8M 4.3M -1M 0 4.3M 3.3M -0
6 1401/07/04 0.6 6 10 -6 -0.55
1,801
-0.61
1,800
23,000 6,740 0.4 0.2 19.56 0.69 1 420.6M 2.4M 31.9K 31.9K 2.3M 2.4M -0
7 1401/07/02 0.9 18 21 -367 -2.95
1,811
-2.95
1,811
115,592 3,610 1.2 0.7 19.63 2.12 28 1.3B 7.2M 2M 2M 5.2M 7.2M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
33.5 % -4 -5 -10 -8 -5 -25 -29 -36 -56 0 0
سابقه پول داغ نماد حشکوه
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 حشکوه 179 -1.48 0.34 37M 108.8M 0 1 0 143.4M 1 11 110.7M 174.6M -1.8B فروش 10:42:23 1401/07/09
2 حشکوه 179 -1.48 0.36 37M 101.6M 0 1 0 107.5M 1 10 110.7M 177.7M -1.7B فروش 10:41:50 1401/07/09
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک