سابقه روزانه و لحظه ای معاملات حسیر

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد حسیر : حمل و نقل ریلی مسافری و باری
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-3,127
قیمت پایانی
-7
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
3.8
درصد خالص خرید حقوقی
192
ارزش معاملات
9.7B
حجم معاملات
5.9M
خالص خرید حقوقی
1.9M
خرید حقوقی
2.8M
خرید حقیقی
3.0M
فروش حقیقی
5.0M
برآیند پول داغ و گروهی
-547.2M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 0.7 7 11 -419 0.12
16,760
1.43
16,980
2,375 19,795 0.2 0.5 25.68 0.3 54 779.7M 465.1K 250K 250K 215.1K 465.1K -104.3M
2 1401/07/11 1 9 10 -582 2.70
16,740
3.19
16,820
13,510 6,500 0.6 1.3 25.78 0.71 31 1.9B 1.1M 347.5K 730.5K 379.8K 727.3K -0
3 1401/07/10 0.6 7 11 -761 0.80
16,300
-0.06
16,160
7,392 10,000 0.4 0.5 25.86 0.51 59 1.3B 798K 467K 553.2K 244.8K 711.8K -0
4 1401/07/09 0.4 10 26 -1,412 -6.37
16,170
-6.89
16,080
1,000 1,247 1.1 1.5 25.86 1.3 43 3.3B 2M 873.4K 1.1M 1M 1.8M -442.9M
5 1401/07/06 1 9 10 205 0.12
17,270
-0.41
17,180
500 7,062 0.3 0.4 25.86 0.39 -20 1B 604.5K -118.6K 20K 584.5K 466K -0
6 1401/07/04 1.2 8 7 189 2.13
17,250
2.13
17,250
21,726 1,721 0.2 0.3 25.87 0.29 -24 779.7M 451.9K -109.4K 19.4K 432.5K 323.2K -0
7 1401/07/02 0.6 5 9 -346 -6.69
16,890
-6.96
16,840
8,192 1,000 0.2 0.2 25.87 0.27 49 712M 421.7K 205K 205K 216.7K 421.7K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
32.6 % 4 -3 -1 -10 -10 -16 -6 -57 -62 8 59
سابقه پول داغ نماد حسیر
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 حسیر 1,658 -0.96 0.61 8.8M 14.5M 2 1 52.2M 104.3M 0 1 0 104.3M -104.3M فروش 11:07:23 1401/07/12
2 حسیر 1,607 -6.95 0.46 10.6M 23.1M 18 2 8.8M 221.4M 0 1 0 221.4M -442.9M فروش 10:40:48 1401/07/09
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک