سابقه روزانه و لحظه ای معاملات حریل

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد حریل : ارائه خدمات حمل و نقل ریلی
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-75
قیمت پایانی
-11
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
2.7
درصد خالص خرید حقوقی
15
ارزش معاملات
9.8B
حجم معاملات
39.2M
خالص خرید حقوقی
534K
خرید حقوقی
5.5M
خرید حقیقی
33.7M
فروش حقیقی
34.3M
برآیند پول داغ و گروهی
4M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 0.8 8 9 -68 -2.45
2,346
-2.29
2,350
15,000 16,245 0.5 0.6 39.45 0.22 9 770.6M 3.3M 291.3K 353K 2.9M 3.2M -0
2 1401/07/11 1.2 12 10 -180 -0.62
2,405
-2.27
2,365
9,000 1,740 0.7 0.7 39.47 0.3 17 1.1B 4.4M 749.7K 0.9M 3.5M 4.3M -0
3 1401/07/10 0.9 10 11 -185 -2.54
2,420
-1.77
2,439
197,930 175,787 0.7 0.5 39.49 0.3 17 1.1B 4.4M 763.4K 775.5K 3.6M 4.4M -107.8M
4 1401/07/09 0.8 10 13 -316 -5.48
2,483
-6.93
2,445
916,588 20,000 1.1 0.5 39.53 0.45 19 1.6B 6.6M 1.3M 1.6M 5M 6.3M -139.1M
5 1401/07/06 1.8 15 8 525 2.34
2,627
3.16
2,648
6,440 5,524 1.2 0.6 39.46 0.49 -28 1.9B 7.1M -2M 587K 6.6M 4.6M -0
6 1401/07/04 1.3 11 8 458 3.13
2,567
3.09
2,566
45,230 4,700 0.9 0.4 39.41 0.36 -34 1.3B 5.2M -1.8M 30.1K 5.2M 3.4M -0
7 1401/07/02 1 12 13 -309 -5.33
2,489
-4.87
2,501
19,025 59,178 1.5 0.7 39.43 0.55 15 2B 8.1M 1.2M 1.2M 6.9M 8.1M 250.9M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
1.4 % -6 -11 -15 -24 -26 -30 -4 -39 -43 10 56
سابقه پول داغ نماد حریل
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 حریل 240 -3.34 0.8 8.4M 10.4M 7 1 15.4M 107.8M 0 1 0 107.8M -107.8M فروش 11:41:35 1401/07/10
2 حریل 245 -6.93 0.84 9M 10.7M 9 1 9.6M 139.1M 0 1 0 139.1M -139.1M فروش 11:33:05 1401/07/09
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک