سابقه روزانه و لحظه ای معاملات حخزر

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد حخزر : موضوع فعالیت شرکت طبق ماده دو اساسنامه مختصراٌ ، انجام کلیه عملیات بازرگانی و دریایی و ارائه خدمات مرتبط .
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-1,356
قیمت پایانی
-11
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
2.8
درصد خالص خرید حقوقی
100
ارزش معاملات
5.4B
حجم معاملات
3.1M
خالص خرید حقوقی
784.8K
خرید حقوقی
828K
خرید حقیقی
2.3M
فروش حقیقی
3.0M
برآیند پول داغ و گروهی
-885.9M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 1 12 12 -29 0.23
17,070
2.47
17,450
3,000 3,245 0.2 0.5 9.03 0.23 7 436.5M 254.4K 17K 30K 224.4K 241.4K -0
2 1401/07/02 0.4 14 35 -1,047 -4.27
17,030
-4.95
16,910
0 30,000 0.9 4 10.06 1.17 49 2.2B 1.3M 615K 615K 651.4K 1.3M -586.1M
3 1401/06/30 1.2 10 8 -7 -0.34
17,790
-1.46
17,590
1,000 710 0.1 0.4 10.06 0.14 3 273.8M 156.1K 4K 4K 152K 156K -0
4 1401/06/29 0.5 13 26 -99 -2.78
17,850
-2.23
17,950
40,821 560 0.3 1 10.06 0.53 10 1B 572.3K 55.5K 85.4K 486.8K 542.4K -299.8M
5 1401/06/28 0.9 13 15 -87 -1.61
18,360
-4.07
17,900
1,000 300 0.2 0.5 10.06 0.32 13 630.4M 350.5K 47.3K 47.3K 303.2K 350.5K -0
6 1401/06/27 0.6 9 14 -58 -1.27
18,660
-4.23
18,100
279 1,059 0.1 0.4 10.06 0.26 11 522.2M 286.4K 31.2K 31.5K 255K 286.1K -0
7 1401/06/23 0.6 8 12 -28 -0.53
18,900
-2.11
18,600
2,160 69,373 0.1 0.2 10.06 0.19 7 382.3M 205.4K 14.8K 15.2K 190.2K 205K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
25.4 % -4 -7 -10 -22 6 -13 27 -18 -26 4 62
سابقه پول داغ نماد حخزر
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 حخزر 1,697 -4.61 0.41 14.1M 34.4M 6 1 56M 348.1M 0 3 0 195.4M -586.1M فروش 12:46:28 1401/07/02
2 حخزر 1,691 -4.95 0.2 7M 34.7M 2 1 59.5M 119M 0 2 0 119M -238M فروش 10:12:35 1401/07/02
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک