سابقه روزانه و لحظه ای معاملات حتوکا

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد حتوکا : حمل ونقل
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-3,084
قیمت پایانی
-9
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
3.8
درصد خالص خرید حقوقی
144
ارزش معاملات
8.2B
حجم معاملات
4.7M
خالص خرید حقوقی
1.8M
خرید حقوقی
2.2M
خرید حقیقی
2.5M
فروش حقیقی
4.2M
برآیند پول داغ و گروهی
-104.6M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 1 21 22 -15 1.85
17,040
1.26
16,940
1,971 18 0.9 1.2 37.16 0.63 1 1.3B 778.6K 9K 9K 769.5K 778.6K 289.5M
2 1401/07/02 0.5 11 23 -895 -4.78
16,730
-4.95
16,700
1,269 6,000 1 1.5 37.25 0.73 59 1.5B 899.3K 534.9K 535.3K 364K 898.9K -169M
3 1401/06/30 0.6 4 7 -20 -0.57
17,570
-3.96
16,970
1,003 2,823 0.1 0.2 37.25 0.11 8 237.6M 138.8K 11.4K 11.8K 127K 138.4K -0
4 1401/06/29 0.1 8 58 -2,266 -4.80
17,670
-4.26
17,770
543 7,907 2.1 4.2 37.52 1.5 69 3.3B 1.9M 1.3M 1.3M 571K 1.9M -635M
5 1401/06/28 0.9 5 5 -28 -0.59
18,560
-4.23
17,880
1,557 20,000 0.2 0.2 37.52 0.11 11 245.4M 136.1K 15.3K 15.3K 120.8K 136.1K -0
6 1401/06/27 0.9 5 6 -22 -0.48
18,670
-3.57
18,090
300 6,000 0.2 0.2 37.52 0.12 8 278.3M 152.1K 11.9K 11.9K 140.2K 152.1K -0
7 1401/06/23 1.3 16 12 163 -0.05
18,760
-0.85
18,610
7,013 700 0.8 1 37.63 0.57 -12 1.3B 711.8K -86.8K 334.9K 376.9K 290.1K 410M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
38.1 % -3 -8 -8 -9 5 -15 30 -5 -18 6 96
سابقه پول داغ نماد حتوکا
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 حتوکا 1,750 4.6 1.52 31.1M 20.4M 2 1 53.8M 107.6M 1 1 397.1M 107.6M 289.5M فروش 09:55:21 1401/07/04
2 حتوکا 1,749 4.54 3 70.5M 23.5M 1 11 397.1M 36.1M 1 0 397.1M 0 397.1M خرید 09:14:45 1401/07/04
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک