سابقه روزانه و لحظه ای معاملات حتاید

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد حتاید : فعالیت اصلی شرکت طبق اساسنامه عبارتست از اجرای هرگونه خدمات کشتیرانی از جمله نمایندگی خطوط کشتیرانی ، انجام عملیات هیدروگرافی و لایروبی ، انجام عملیات راهنمایی کشتیها و امور یدک کشی ، انجام هرگونه خدمات بندری از جمله تخلیه و باگیری ، عملیات کانتینری ، بارشماری می باشد.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-3,376
قیمت پایانی
-3
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
1.3
درصد خالص خرید حقوقی
148
ارزش معاملات
14.6B
حجم معاملات
29.4M
خالص خرید حقوقی
6.8M
خرید حقوقی
8.0M
خرید حقیقی
21.5M
فروش حقیقی
28.3M
برآیند پول داغ و گروهی
-1.8B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/06 1.3 23 17 74 3.75
4,978
5.25
5,050
151 35,050 0.7 1.2 32.24 0.19 -3 2.1B 4.3M -148K 300K 4M 3.8M -0
2 1401/07/04 0.7 10 15 -47 0.38
4,798
1.40
4,847
79,351 100,574 0.3 0.5 32.24 0.1 4 1.1B 2.3M 99K 100K 2.2M 2.3M -0
3 1401/07/02 0.6 13 21 -736 -3.63
4,780
-4.07
4,758
1,052 137,157 0.5 1 32.25 0.2 34 2.2B 4.5M 1.5M 1.5M 3M 4.5M -335.3M
4 1401/06/30 0.5 10 21 -557 -1.59
4,960
-0.99
4,990
1,300 66,647 0.4 0.5 32.26 0.14 35 1.6B 3.2M 1.1M 1.2M 2M 3.1M -393.6M
5 1401/06/29 0.7 14 20 -182 0.60
5,040
0.00
5,010
21,566 35,594 0.5 0.6 32.26 0.19 9 2.1B 4.2M 361.2K 676.7K 3.5M 3.9M -100.8M
6 1401/06/28 0.5 12 24 -637 0.20
5,010
0.00
5,000
111,704 7,688 0.4 0.5 32.27 0.17 33 1.9B 3.8M 1.3M 1.5M 2.3M 3.5M -148.8M
7 1401/06/27 0.4 13 35 -1,290 -3.10
5,000
-2.91
5,010
20,000 48,000 0.8 0.9 32.29 0.31 36 3.6B 7.1M 2.6M 2.6M 4.5M 7.1M -790.7M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
23.2 % 4 0 -4 -16 8 -16 -10 -22 -78 4 16
سابقه پول داغ نماد حتاید
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 حتاید 499 4 1.36 21.8M 16.1M 1 2 231.9M 115.9M 1 0 231.9M 115.9M -0 خرید 12:03:34 1401/07/06
2 حتاید 480 -3.23 0.14 8.6M 60.9M 3 1 55.9M 167.6M 0 2 0 167.6M -335.3M فروش 09:15:17 1401/07/02
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک