سابقه روزانه و لحظه ای معاملات حبندرح

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
53,364
قیمت پایانی
-13
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
17.1
درصد خالص خرید حقوقی
-524
ارزش معاملات
69.8B
حجم معاملات
30.3M
خالص خرید حقوقی
-23.2M
خرید حقوقی
7.1M
خرید حقیقی
23.2M
فروش حقیقی
برآیند پول داغ و گروهی
34.2B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/04/06 0 21 0 420 5.80
25,550
5.80
25,550
54,871 0 0.1 0 0 0 -100 420.3M 164.5K -164.5K 0 164.5K 0 -0
2 1401/04/05 0 48 0 6,558 5.92
24,150
5.92
24,150
13,000 164,498 19.9 0.5 0 0.07 -96 6.8B 2.8M -2.7M 119.8K 2.7M 0 8.5B
3 1401/04/04 0 129 0 44,899 -5.60
22,750
-3.73
23,200
40,750 0 208.5 48.3 0 16.87 -77 58.5B 25.7M -19.7M 6M 19.7M 0 25.7B
4 1401/04/01 0 23 0 230 -1.83
24,100
-2.24
24,000
416 904,564 0.8 0 0 0.02 -100 229.9M 95.4K -95.4K 0 95.4K 0 -0
5 1401/03/30 0 17 0 503 -5.94
24,550
-5.94
24,550
0 295,098 5.7 0.3 0 0.14 -29 1.7B 704.9K -204.9K 500K 204.9K 0 -0
6 1401/03/29 0 15 0 494 -5.78
26,100
-5.96
26,050
0 310,596 11.3 0.3 0 0 -27 1.8B 689.4K -189.4K 500K 189.4K 0 -0
7 1401/03/28 0 15 0 259 -5.30
27,700
-5.98
27,500
0 901,616 1.9 0 0 0 -95 272.8M 98.4K -93.4K 5K 93.4K 0 -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-76.6 % 6 4 -18 -18 -18 -18 122 150 -22 0 0
سابقه پول داغ نماد حبندرح
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 حبندرح 2,415 5.92 0 50.8M 0 22 0 72.2M 0 8 0 93.4M 0 8.5B خرید گروهی 12:28:01 1401/04/05
2 حبندرح 2,415 5.92 0 51.5M 0 20 0 78.6M 0 7 0 100.2M 0 6.9B خرید گروهی 12:26:31 1401/04/05
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک