سابقه روزانه و لحظه ای معاملات حاریا

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد حاریا : هرگونه عملیات دریایی بازرگانی و فعالیتهای مرتبط
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
0
قیمت پایانی
-3
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
2.7
درصد خالص خرید حقوقی
0
ارزش معاملات
1.6B
حجم معاملات
3.4M
خالص خرید حقوقی
-0
خرید حقوقی
خرید حقیقی
3.4M
فروش حقیقی
3.4M
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/06 0.7 5 7 0 -1.20
4,547
-2.00
4,510
0 104,405 0.9 1.9 44.35 0.55 0 295.5M 655K -0 0 655K 655K -0
2 1401/07/04 0.3 4 16 0 -0.32
4,602
-1.99
4,525
0 1,006,946 0.2 0.3 44.35 0 0 80.3M 177.5K -0 0 177.5K 177.5K -0
3 1401/07/02 0.2 2 10 0 -0.09
4,617
-1.99
4,529
0 148,954 0.1 0.1 0 0.04 0 20.4M 45.1K -0 0 45.1K 45.1K -0
4 1401/06/30 1 4 4 0 -0.45
4,621
-1.98
4,550
4,001 9,071 0.3 0.3 44.35 0.21 0 112.8M 247.8K -0 0 247.8K 247.8K -0
5 1401/06/29 1.4 10 7 0 -0.98
4,642
-1.98
4,595
4,001 98,572 0.7 0.7 44.35 0.48 0 266.8M 579.5K -0 0 579.5K 579.5K -0
6 1401/06/28 1.6 13 8 0 0.15
4,688
0.02
4,682
15,722 38,916 0.8 0.7 44.35 0.54 0 305.6M 651.2K -0 0 651.2K 651.2K -0
7 1401/06/27 1.5 17 12 0 0.15
4,681
0.62
4,703
6,484 2,000 1.3 1.2 44.35 0.87 0 485.9M 1M -0 0 1M 1M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
0 % -2 -2 -3 3 3 -7 -16 -71 -70 8 65
سابقه پول داغ نماد حاریا
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 حاریا 455 2 0.66 14.3M 21.7M 4 1 30.7M 122.7M 0 1 0 122.7M -122.7M فروش 10:33:03 1401/06/12
2 حاریا 465 -1.98 1.68 14.4M 8.6M 1 15 164.3M 11M 1 0 164.3M 0 164.3M خرید 10:26:34 1401/04/26
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک