سابقه روزانه و لحظه ای معاملات جوین

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد جوین : برای مشاهده اطلاعات دقیق به کدال مراجعه کنید.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-2,902
قیمت پایانی
4
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
2.3
درصد خالص خرید حقوقی
-6
ارزش معاملات
44.0B
حجم معاملات
86.1M
خالص خرید حقوقی
5.5M
خرید حقوقی
13.7M
خرید حقیقی
72.4M
فروش حقیقی
77.9M
برآیند پول داغ و گروهی
-1.1B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/09/08 0.6 16 27 -132 -0.32
4,704
0.87
4,760
26,010 19,426 0.8 0.3 0 0.14 5 2.5B 5.4M 281.2K 311.8K 5.1M 5.4M -0
2 1401/09/07 0.4 8 20 -304 -0.72
4,719
-1.62
4,676
10,000 2,120 0.6 0.2 51.38 0.09 18 1.7B 3.5M 643.7K 643.7K 2.9M 3.5M -0
3 1401/09/06 0.8 15 20 120 -0.38
4,753
-0.96
4,725
24,101 17,829 0.9 0.4 51.38 0.15 -4 2.7B 5.6M -252.8K 1.4K 5.6M 5.4M 116.2M
4 1401/09/05 0.9 22 25 613 -0.60
4,771
-2.08
4,700
3,310 9,000 1.4 0.6 51.38 0.22 -15 4B 8.4M -1.3M 0 8.4M 7.1M 483.8M
5 1401/08/24 1 21 21 744 0.08
5,253
-0.34
5,231
71,024 2,990 2.1 1.1 51.38 0.32 -12 6.4B 12.2M -1.4M 197.3K 12M 10.6M 865.9M
6 1401/08/23 0.8 44 58 -4,172 2.56
5,249
1.68
5,204
1,000 5,000 13.4 25.6 51.38 1.25 17 25.2B 47.9M 7.9M 12.5M 35.4M 43.4M -2.4B
7 1401/08/22 3.4 59 17 229 3.00
5,118
3.00
5,118
18,724,050 14,217 0.8 1.8 51.38 0.08 -15 1.5B 3M -446.9K 0 3M 2.5M -223.5M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
6.4 % -2 -2 -2 15 1 -2 -18 94 -31 39 49
سابقه پول داغ نماد جوین
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 جوین 480 0.57 0.85 9.8M 11.6M 1 4 116.2M 29.1M 1 0 116.2M 0 116.2M خرید 09:42:53 1401/09/06
2 جوین 470 -2.08 0.84 21.1M 25.3M 1 2 124M 15M 3 2 232.5M 106.9M 483.8M خرید 12:26:37 1401/09/05
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال های بورس تریدر
 • اضافه شده: صفحه دیدبان چندگانه نمادهای من (واچ و پرتفوی)
 • اضافه شده: نمودار سرانه خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: نمودار ارزش خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی کوتاه مدت
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی بلند مدت و ریزش از سقف
 • اضافه شده: صفحه حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
 • اضافه شده: فیلتر نمادهای بازه نوسان 7 درصدی (14 درصد دامنه مجاز روزانه)
 • بروزرسانی: بروزرسانی و تغییرات در پیام پایش بازار
 • بروزرسانی: تغییرات و بروزرسانی در کانال و ربات هشدار کاهش صف فروش
 • برطرف شد: خطای اعمال کد تخفیف
 • برطرف شد: خطای ورود به سایت مجدد