سابقه روزانه و لحظه ای معاملات ثنوسا

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد ثنوسا : انبوه سازی و املاک و سرمایه گذاریها
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-1,132
قیمت پایانی
-17
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
4.2
درصد خالص خرید حقوقی
57
ارزش معاملات
16.5B
حجم معاملات
49.2M
خالص خرید حقوقی
3.4M
خرید حقوقی
3.6M
خرید حقیقی
45.7M
فروش حقیقی
49.1M
برآیند پول داغ و گروهی
-1.4B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/06 1.1 12 11 0 2.16
3,168
3.93
3,223
1,303 7,850 0.3 0.3 44.97 0.24 0 0.9B 2.8M -0 0 2.8M 2.8M -0
2 1401/07/04 0.7 12 16 -82 -2.08
3,101
-1.20
3,129
2,000 37,831 0.6 0.7 44.96 0.5 4 1.8B 5.9M 265K 265K 5.6M 5.9M -156M
3 1401/07/02 0.2 12 51 -412 -4.61
3,167
-5.00
3,154
0 1,005,932 0.4 0.6 44.96 0.38 29 1.4B 4.5M 1.3M 1.3M 3.2M 4.5M -212.3M
4 1401/06/30 0.9 13 14 -43 -0.42
3,320
-1.02
3,300
21,815 22,800 0.5 0.6 44.96 0.43 3 1.7B 5.1M 129.7K 197.7K 4.9M 5M -0
5 1401/06/29 0.6 21 34 -157 -4.55
3,334
-4.98
3,319
97,449 6,003 1.4 2.1 44.96 1.17 3 4.6B 13.8M 470K 470K 13.4M 13.8M -516.7M
6 1401/06/28 0.5 27 57 -248 -4.35
3,493
-4.98
3,470
65,000 1,875,381 1.3 2.4 44.96 1.06 6 4.4B 12.6M 710K 710K 11.9M 12.6M -62.2M
7 1401/06/27 0.6 11 17 -190 -3.62
3,652
-4.99
3,600
1,500 174,828 0.5 0.7 44.96 0.38 12 1.6B 4.5M 521.5K 616.9K 3.9M 4.4M -480M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
6.9 % 0 -5 -16 -7 4 -24 -29 -56 -62 1 96
سابقه پول داغ نماد ثنوسا
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 ثنوسا 301 -4.99 0.17 11.6M 69.7M 6 1 16M 156M 0 1 0 156M -156M فروش 09:02:43 1401/07/04
2 ثنوسا 315 -5 0.65 12.2M 18.8M 13 1 8.2M 106.1M 0 2 0 106.1M -212.3M فروش 09:35:25 1401/07/02
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک