سابقه روزانه و لحظه ای معاملات ثقزوی

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد ثقزوی : توسعه و عمران بخش های مسکن ساختمان عمران شهری و روستایی و فعالیت های صنعتی تولیدی کشاورزی بازرگانی تجاری و صدور خدمات فنی و مهندسی و همچنین در زمینه های صنایع وابسته به آنها فعالیت می نماید.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-1,268
قیمت پایانی
-11
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
12.3
درصد خالص خرید حقوقی
37
ارزش معاملات
13.5B
حجم معاملات
18.9M
خالص خرید حقوقی
1.8M
خرید حقوقی
2.3M
خرید حقیقی
16.6M
فروش حقیقی
18.4M
برآیند پول داغ و گروهی
-436.3M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 1 12 13 0 -2.20
6,680
-1.17
6,750
22,003 18,455 0.9 1 76.49 1.43 0 1.5B 2.2M -0 0 2.2M 2.2M -140.4M
2 1401/07/11 1 8 9 49 -2.57
6,830
-3.00
6,800
0 3,000 0.8 0.7 76.42 1.36 -3 1.4B 2.1M -71.6K 70K 2M 1.9M -0
3 1401/07/10 0.7 8 12 -271 -2.37
7,010
-2.37
7,010
153,089 1,483 0.9 0.9 76.13 1.61 16 1.7B 2.5M 386.6K 745K 1.7M 2.1M -104.6M
4 1401/07/09 0.9 10 12 47 -2.71
7,180
-2.98
7,160
143,658 135 0.9 1 76.11 1.69 -3 1.8B 2.6M -65.9K 0 2.6M 2.5M -0
5 1401/07/06 0.7 6 8 0 -0.94
7,380
-2.42
7,270
904 2,000 0.5 0.6 76.07 1.05 0 1.2B 1.6M -0 0 1.6M 1.6M -140.1M
6 1401/07/04 0.8 9 12 -3 2.48
7,450
0.69
7,320
1,000 2,039 0.8 1 75.92 1.67 0 1.9B 2.6M 4K 4K 2.6M 2.6M -386.7M
7 1401/07/02 0.7 18 27 -1,091 -2.94
7,270
-2.27
7,320
0 9,935 1.7 2.9 77.51 3.52 27 4B 5.5M 1.5M 1.5M 4M 5.5M 335.4M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
9.3 % -7 -9 -11 -24 -35 -45 -32 -77 -77 5 54
سابقه پول داغ نماد ثقزوی
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 ثقزوی 673 -1.46 0.76 11M 14.5M 1 3 121.1M 40.4M 1 2 121.1M 130.8M -140.4M خرید 11:19:21 1401/07/12
2 ثقزوی 666 -2.49 0.68 9.9M 14.5M 2 1 72.6M 145.3M 0 2 0 130.8M -261.6M فروش 10:50:48 1401/07/12
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک