سابقه روزانه و لحظه ای معاملات ثفارس

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد ثفارس : سرمایه گذاری ، خرید ، احداث ، اداره ، بهره برداری ، فروش ، واگذاری و اجاره انواع کارخانجات و واحد های تولیدی ،صنعتی ، معدنی ، کشاورزی ، راه و ساختمان ،خدمات ، بازرگانی و سایر اموری که به نحوی از انحاء با فعالیت فوق منطبق باشد . مشارکت در شرکتهای موجود و همچنین ایجاد شرکتهای جدید
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-8,627
قیمت پایانی
-18
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
12.5
درصد خالص خرید حقوقی
43
ارزش معاملات
148B
حجم معاملات
181M
خالص خرید حقوقی
10.5M
خرید حقوقی
16.2M
خرید حقیقی
165M
فروش حقیقی
176M
برآیند پول داغ و گروهی
-27.7B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 0.8 45 57 217 -0.52
7,610
0.78
7,710
12,970 41,818 1.8 1.8 80.68 2.82 -1 31.2B 41M -285.7K 2.2M 38.8M 38.5M -1.4B
2 1401/07/02 0.7 28 38 441 -3.16
7,650
-4.94
7,510
0 12,091,296 0.6 0.6 80.75 0.97 -4 10.8B 14.2M -577K 245.7K 13.9M 13.3M 663M
3 1401/06/30 0.5 22 40 -4,419 -2.35
7,900
-1.11
8,000
50,264 211,423 1.3 1.3 80.73 2.08 18 23.9B 30.3M 5.6M 5.7M 24.6M 30.2M -9.9B
4 1401/06/29 0.6 18 32 -2,207 -3.69
8,090
-5.00
7,980
700 568 0.9 1 80.74 1.45 13 17B 21M 2.7M 2.9M 18.1M 20.8M -3.4B
5 1401/06/28 0.5 24 48 -750 -4.65
8,400
-4.99
8,370
0 164,984 1.4 1.5 80.46 2.27 3 27.7B 33M 892.9K 1.2M 31.7M 32.6M -5.6B
6 1401/06/27 0.4 18 41 -1,993 -3.40
8,810
-4.93
8,670
0 3,338,596 0.7 0.6 80.59 1.13 14 14.4B 16.3M 2.3M 2.4M 13.9M 16.2M -5.4B
7 1401/06/23 0.6 27 43 82 0.11
9,120
-1.76
8,950
70,281 10,000 1.1 1 80.6 1.77 0 23.4B 25.7M -90K 1.5M 24.2M 24.1M -2.6B
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
5.8 % -4 -9 -18 -23 4 -6 36 -25 -35 9 84
سابقه پول داغ نماد ثفارس
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 ثفارس 770 0.65 0.79 45.3M 57.2M 5 1 31M 155.2M 29 24 187M 161M -1.4B فروش 12:28:28 1401/07/04
2 ثفارس 773 1.05 0.8 45.9M 57.5M 7 1 25.8M 180.9M 29 23 187M 161.1M -1.3B فروش 12:25:03 1401/07/04
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک