سابقه روزانه و لحظه ای معاملات ثعتما

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد ثعتما : سرمایه گذاری در اوراق بهادار مطابق با اساسنامه و امید نامه صندوق
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
0
قیمت پایانی
-7
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
2.7
درصد خالص خرید حقوقی
0
ارزش معاملات
3.1B
حجم معاملات
2.6M
خالص خرید حقوقی
-0
خرید حقوقی
خرید حقیقی
2.6M
فروش حقیقی
2.6M
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/06 0.1 6 68 0 -1.42
11,780
-2.93
11,600
0 499,640 0.5 1.2 68.59 0.36 0 408.8M 352.4K -0 0 352.4K 352.4K -0
2 1401/07/04 0 5 155 0 -0.58
11,950
-3.00
11,660
0 601,951 0.2 0.3 68.59 0.14 0 155.1M 133.1K -0 0 133.1K 133.1K -0
3 1401/07/02 0.3 3 11 0 -0.17
12,020
-2.99
11,680
0 2,126,883 0.1 0.1 68.59 0.05 0 57.2M 49K -0 0 49K 49K -0
4 1401/06/30 0.4 6 16 0 -1.71
12,040
-2.94
11,890
0 929,016 0.5 0.6 68.6 0.44 0 502.8M 422.7K -0 0 422.7K 422.7K -0
5 1401/06/29 0.6 6 9 0 -1.37
12,250
-2.98
12,050
0 1,200 0.5 0.6 68.61 0.44 0 517.8M 426.3K -0 0 426.3K 426.3K -0
6 1401/06/28 1.1 8 8 0 0.89
12,420
1.87
12,540
71,620 32,691 0.5 0.7 68.62 0.47 0 572.7M 458.6K -0 0 458.6K 458.6K -0
7 1401/06/27 0.5 8 18 0 -2.61
12,310
-2.93
12,270
68,087 20,700 0.8 1 68.63 0.75 0 0.9B 732.8K -0 0 732.8K 732.8K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
0 % -2 -2 -7 -7 -13 -22 -8 -60 -67 24 42
سابقه پول داغ نماد ثعتما
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 ثعتما 1,267 -2.99 0.22 5.4M 24.9M 23 1 5.1M 117.7M 0 1 0 117.7M -117.7M فروش 09:36:37 1401/06/22
2 ثعتما 1,298 -2.99 0.52 7.8M 15M 9 1 18.5M 166.2M 0 1 0 166.2M -166.2M فروش 10:54:53 1401/06/21
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک