سابقه روزانه و لحظه ای معاملات ثشرق

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد ثشرق : فعالیت در زمینه پروژه های عمرانی به خصوص تولید انبوه مسکن
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-63
قیمت پایانی
-1
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
3.2
درصد خالص خرید حقوقی
64
ارزش معاملات
4.4B
حجم معاملات
12.4M
خالص خرید حقوقی
174.6K
خرید حقوقی
777K
خرید حقیقی
11.6M
فروش حقیقی
11.8M
برآیند پول داغ و گروهی
405.1M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/06/30 1.4 25 17 -14 -1.88
3,505
-3.25
3,456
1,500 3,173 1.1 1.5 34.83 0.71 1 0.9B 2.7M 40K 100K 2.6M 2.7M 405.1M
2 1401/06/29 1.3 10 8 -54 -1.05
3,572
-4.16
3,460
1,500 4,910 0.4 0.7 34.85 0.29 13 388.1M 1.1M 150K 150K 1M 1.1M -0
3 1401/06/28 1 7 8 -63 -0.50
3,610
-3.47
3,502
307,217 2,900 0.3 0.3 34.86 0.18 26 237.5M 675.3K 173.5K 173.5K 501.8K 675.3K -0
4 1401/06/27 0.5 4 7 -59 -0.27
3,628
-1.32
3,590
4,000 20,000 0.3 0.4 34.88 0.22 19 306M 852.2K 164K 200K 652.2K 816.1K -0
5 1401/06/23 0.8 13 17 94 3.38
3,638
2.96
3,623
8,000 9,000 1.8 2.6 34.86 1.17 -6 1.6B 4.5M -257.3K 51.9K 4.4M 4.2M -0
6 1401/06/22 1.4 25 18 69 -0.26
3,519
-0.34
3,516
60,000 2,725 0.8 1.3 34.84 0.54 -10 721.6M 2.1M -195.6K 1.9K 2.1M 1.9M -0
7 1401/06/21 0.8 5 6 -35 -0.25
3,528
-3.03
3,430
55,660 3,201 0.2 0.2 34.85 0.12 21 164.1M 474.3K 100K 100K 374.3K 474.3K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
1.4 % -3 -4 -4 9 -3 -5 11 -35 -40 2 78
سابقه پول داغ نماد ثشرق
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 ثشرق 350 -2.02 1.13 22.2M 19.7M 1 4 140M 35M 3 0 135M 0 405.1M خرید 11:06:36 1401/06/30
2 ثشرق 345 -3.42 0.96 16.4M 17.1M 1 3 132.6M 44.2M 2 0 132.6M 0 265.1M خرید 11:06:03 1401/06/30
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک