سابقه روزانه و لحظه ای معاملات ثرود

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد ثرود : انبوه سازی املاک ومستغلات
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-16
قیمت پایانی
1
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
7.4
درصد خالص خرید حقوقی
1
ارزش معاملات
8.8B
حجم معاملات
12.4M
خالص خرید حقوقی
25.7K
خرید حقوقی
121K
خرید حقیقی
12.3M
فروش حقیقی
12.3M
برآیند پول داغ و گروهی
-635.5M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 1.7 13 8 41 3.15
7,200
3.87
7,250
1,890 59,000 0.3 0.8 33.31 0.78 -4 0.9B 1.3M -57.3K 0 1.3M 1.2M -0
2 1401/07/11 1 8 8 -40 -0.85
6,980
0.99
7,110
4,500 9,868 0.3 0.6 33.31 0.71 5 827.1M 1.2M 57.3K 57.3K 1.1M 1.2M -0
3 1401/07/10 1.4 12 9 0 -0.28
7,040
0.28
7,080
40,000 28,000 0.4 0.6 33.31 1.11 0 1.3B 1.9M -0 0 1.9M 1.9M -0
4 1401/07/09 0.4 8 22 0 -5.99
7,060
-6.92
6,990
0 708,406 0.4 0.6 33.31 1.02 0 1.2B 1.7M -0 0 1.7M 1.7M -0
5 1401/07/06 0.9 8 9 9 2.88
7,510
2.60
7,490
700 7,443 0.3 0.4 33.3 0.88 -1 1.1B 1.5M -12.3K 25.7K 1.4M 1.4M -110.7M
6 1401/07/04 2.4 23 10 0 5.95
7,300
6.97
7,370
600,966 5,000 0.5 0.6 33.3 1.35 0 1.6B 2.2M -0 0 2.2M 2.2M -116.9M
7 1401/07/02 1 14 14 -26 -4.17
6,890
-6.40
6,730
22,600 4,560 0.5 0.6 33.31 1.52 1 1.8B 2.6M 38K 38K 2.6M 2.6M -407.8M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
0.2 % 2 -4 0 -11 10 -14 28 -31 -49 7 72
سابقه پول داغ نماد ثرود
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 ثرود 746 2.19 1.01 8.7M 8.6M 6 1 18.5M 110.7M 0 1 0 110.7M -110.7M فروش 11:24:22 1401/07/06
2 ثرود 737 6.97 2.19 21.2M 9.7M 2 1 58.5M 116.9M 0 1 0 116.9M -116.9M فروش 10:24:06 1401/07/04
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک