سابقه روزانه و لحظه ای معاملات ثروت

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد ثروت : موضوع فعالیت صندوق جمع‌آوری منابع مالی و تخصیص عمده آن به سرمایه گذاری در سهام / سهم الشرکه شرکتها با موضوع فعالیت در صنایع " محصولات کشاورزی و دامپروری ، محصولات شیمیایی ، محصولات غذایی ، صنایع فلزی و معدنی ، صنایع کاغذ و مقوا و صنایع لجستیک و بسته بندی " است .
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-300
قیمت پایانی
6
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
5.9
درصد خالص خرید حقوقی
325
ارزش معاملات
395M
حجم معاملات
12.0K
خالص خرید حقوقی
9K
خرید حقوقی
12.0K
خرید حقیقی
فروش حقیقی
9.0K
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/06/16 0 0 45 -136 1.21
340,000
1.21
340,000
2,000 3,000 5 5 19.32 1.97 100 136M 4K 4K 4K 0 4K -0
2 1401/06/15 0 0 66 -66 0.00
330,000
0.00
330,000
2,000 3,000 2.5 1.7 20.26 0.98 100 66M 2K 2K 2K 0 2K -0
3 1401/06/14 0 0 66 -66 3.13
330,000
3.13
330,000
2,000 3,000 2.8 2.5 20.46 0.98 100 66M 2K 2K 2K 0 2K -0
4 1401/06/13 0 0 0 0 0.00
320,000
0.00
320,000
2,000 3,000 0 0 20.46 0 0 0 0 -0 0 0 0 -0
5 1401/06/12 0 0 0 0 0.00
320,000
0.00
320,000
2,000 3,000 0 0 20.46 0 0 0 0 -0 0 0 0 -0
6 1401/06/09 0 0 0 0 0.00
320,000
0.00
320,000
2,000 3,000 0 0 20.46 0 0 0 0 -0 0 0 0 -0
7 1401/06/08 0 0 32 -32 2.02
316,250
3.23
320,000
2,000 3,000 4.7 6.7 20.76 1.93 25 126.5M 4K 1K 4K 0 1K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
75 % 3 6 10 14 28 33 39 25 0 9 33
سابقه پول داغ نماد ثروت
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
پول داغ برای این نماد یافت نشد!
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک