سابقه روزانه و لحظه ای معاملات ثجوان

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد ثجوان : موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 3 اساسنامه مباشرت و مشارکت ( حقوقی و مدنی ) و سرمایه گذاری در بخش مسکن و توسعه شهری در چارچوب و به منظور تحقق اهداف و موضوع شرکت سرمایه گذاری و ساختمان ایران( سهامی عام ) و به ویژه ساخت مسکن برای جوانان و زوجهای جوان
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
420
قیمت پایانی
2
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
7.9
درصد خالص خرید حقوقی
-22
ارزش معاملات
6.4B
حجم معاملات
15.1M
خالص خرید حقوقی
-1M
خرید حقوقی
خرید حقیقی
15.1M
فروش حقیقی
14.1M
برآیند پول داغ و گروهی
166.6M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/09/08 1.3 9 7 0 0.39
4,167
1.08
4,196
9,480 40,892 0.3 0.3 0 0.34 0 275.8M 655.1K -0 0 655.1K 655.1K -0
2 1401/09/07 1.1 9 8 0 0.53
4,151
-0.07
4,126
21,394 46,882 0.5 0.4 7.5 0.56 0 445.7M 1.1M -0 0 1.1M 1.1M -0
3 1401/09/06 1.6 6 4 0 -0.05
4,129
1.14
4,178
30,000 12,605 0.2 0.2 7.5 0.25 0 200.7M 486.9K -0 0 486.9K 486.9K -0
4 1401/09/05 1.3 9 7 0 -1.17
4,131
-2.68
4,068
10,000 11,642 0.5 0.4 7.5 0.63 0 493.6M 1.2M -0 0 1.2M 1.2M -0
5 1401/09/02 0.9 8 10 0 -2.43
4,180
-2.99
4,156
3,477 562,405 0.9 0.8 7.5 1.2 0 1B 2.3M -0 0 2.3M 2.3M -0
6 1401/09/01 0.8 12 15 0 2.05
4,284
1.24
4,250
125 2,500 1.9 1.9 7.5 2.47 0 2B 4.7M -0 0 4.7M 4.7M 166.6M
7 1401/08/30 0.5 13 27 420 2.99
4,198
2.99
4,198
2,625,364 1,216 1.9 2.6 7.5 2.43 -22 2B 4.6M -1M 0 4.6M 3.6M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-6.6 % 1 -3 4 4 -11 -11 0 -17 -28 1 58
سابقه پول داغ نماد ثجوان
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 ثجوان 432 2.98 1.38 23M 16.7M 8 1 24.5M 196.1M 1 1 362.8M 196.1M 166.6M فروش 09:32:07 1401/09/01
2 ثجوان 432 2.98 1.66 19.1M 11.5M 1 23 362.8M 15.8M 1 0 362.8M 0 362.8M خرید 09:27:23 1401/09/01
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال های بورس تریدر
 • اضافه شده: صفحه دیدبان چندگانه نمادهای من (واچ و پرتفوی)
 • اضافه شده: نمودار سرانه خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: نمودار ارزش خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی کوتاه مدت
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی بلند مدت و ریزش از سقف
 • اضافه شده: صفحه حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
 • اضافه شده: فیلتر نمادهای بازه نوسان 7 درصدی (14 درصد دامنه مجاز روزانه)
 • بروزرسانی: بروزرسانی و تغییرات در پیام پایش بازار
 • بروزرسانی: تغییرات و بروزرسانی در کانال و ربات هشدار کاهش صف فروش
 • برطرف شد: خطای اعمال کد تخفیف
 • برطرف شد: خطای ورود به سایت مجدد