سابقه روزانه و لحظه ای معاملات ثاصفا

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد ثاصفا : توسعه بخش مسکن ، ساختمان و عمران شهری از طریق تجهیز پس اندازها و تامین سرمایه بطور مستقیم و یا غیر مستقیم و هدایت آن وجوه به بخشها و واحدهائی که در امر تولید مسکن ، ساختمان و عمران شهری فعالیت می نمایند .
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-3,670
قیمت پایانی
-6
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
4.2
درصد خالص خرید حقوقی
298
ارزش معاملات
6.1B
حجم معاملات
4.9M
خالص خرید حقوقی
3M
خرید حقوقی
3.1M
خرید حقیقی
1.8M
فروش حقیقی
4.8M
برآیند پول داغ و گروهی
-1.2B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 0.2 5 29 -2,204 -2.86
12,220
0.32
12,620
420 6,040 4.2 4.9 71.9 1.65 95 2.3B 1.9M 1.8M 1.8M 94.2K 1.9M -1.2B
2 1401/07/09 0.4 4 11 0 -0.08
12,580
-2.94
12,220
0 256,131 0.1 0 71.9 0.02 0 32.7M 26.7K -0 0 26.7K 26.7K -0
3 1401/07/06 0.7 7 10 -10 0.56
12,590
-2.96
12,150
0 262,189 0.8 0.6 71.9 0.32 2 464.6M 366.9K 8.3K 8.3K 358.7K 366.9K -0
4 1401/06/29 0.1 2 18 -436 -1.49
12,520
-2.99
12,330
0 334,686 0.8 0.6 71.9 0.32 93 459.5M 372.7K 348K 348K 24.7K 372.7K -0
5 1401/06/28 0.1 3 19 -1,057 -2.98
12,710
-2.98
12,710
427 3,811 2.2 1 71.9 0.77 94 1.1B 886.5K 832K 852K 34.5K 866.5K -0
6 1401/06/27 0.8 6 7 -78 -1.06
13,100
-2.95
12,850
427 11,965 0.7 0.3 71.9 0.24 22 350M 272.2K 59.2K 59.2K 213K 272.2K -0
7 1401/06/23 1.3 14 11 116 2.08
13,240
0.31
13,010
3,000 78,006 2.9 1.5 71.9 0.91 -8 1.4B 1M -87.3K 2.7K 1M 1M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
60.9 % -3 -3 -2 2 1 8 -9 -25 -26 17 57
سابقه پول داغ نماد ثاصفا
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 ثاصفا 1,221 -2.94 0.08 3.4M 40M 0 1 0 244.2M 0 5 0 244.2M -1.2B فروش 11:20:37 1401/07/12
2 ثاصفا 1,221 -2.94 0.1 3.4M 35.3M 0 1 0 244.2M 0 4 0 244.2M -1B فروش 11:20:06 1401/07/12
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک