سابقه روزانه و لحظه ای معاملات ثاخت

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد ثاخت : عمدتا" در زمینه خرید و فروش ملک و زمین به منظور احداث ساختمان ، شهرک ، مجتمع های مسکونی و................می باشد.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-33
قیمت پایانی
-7
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
1.9
درصد خالص خرید حقوقی
24
ارزش معاملات
14.9B
حجم معاملات
71.6M
خالص خرید حقوقی
-5.2K
خرید حقوقی
11.7M
خرید حقیقی
59.9M
فروش حقیقی
59.9M
برآیند پول داغ و گروهی
490.2M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 2.4 19 8 1,230 2.20
2,043
3.45
2,068
417,500 50,000 1.1 1.4 42.81 0.36 -44 2.8B 13.8M -6M 1M 12.7M 6.7M 490.2M
2 1401/07/02 1.4 22 16 -383 -3.01
1,999
-3.06
1,998
46,438 2,696 1.3 2.3 42.81 0.47 11 3.6B 18.1M 1.9M 1.9M 16.2M 18.1M -0
3 1401/06/30 0.9 9 10 41 -1.81
2,061
-2.33
2,050
19,792 11,000 0.6 1.1 42.81 0.23 -2 1.8B 8.9M -197.5K 2.3M 6.6M 6.4M -0
4 1401/06/29 1.2 11 10 -112 -1.08
2,099
-1.60
2,088
8,474 26,972 0.5 1 42.81 0.2 7 1.6B 7.8M 535.7K 753.7K 7.1M 7.6M -0
5 1401/06/28 0.9 7 7 -371 -0.28
2,122
-1.27
2,101
1,299,979 4,195 0.4 0.7 42.81 0.17 27 1.4B 6.5M 1.7M 2.6M 4M 5.7M -0
6 1401/06/27 1.1 10 9 -102 -2.79
2,128
-3.15
2,120
182,743 108,325 0.5 0.9 42.81 0.22 6 1.8B 8.4M 479.3K 1.4M 7M 7.5M -0
7 1401/06/23 1 11 11 -336 -0.32
2,189
-1.55
2,162
400,000 13,449 0.5 0.8 42.81 0.21 19 1.8B 8M 1.5M 1.7M 6.3M 7.9M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-0 % -1 -4 -5 -11 -2 -19 11 -11 -25 4 43
سابقه پول داغ نماد ثاخت
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 ثاخت 205 2.55 2.3 17.9M 7.8M 1 3 490.2M 29.1M 1 0 490.2M 0 490.2M خرید 11:44:28 1401/07/04
2 ثاخت 230 -1.46 1.02 10.3M 10M 3 1 49.7M 149.1M 0 2 0 133M -266M فروش 10:56:19 1401/06/15
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک