سابقه روزانه و لحظه ای معاملات تکنو

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد تکنو : تولید انواع تجهیزات توزیع سوخت
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-561
قیمت پایانی
-3
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
1.7
درصد خالص خرید حقوقی
170
ارزش معاملات
2.4B
حجم معاملات
3.2M
خالص خرید حقوقی
725K
خرید حقوقی
858K
خرید حقیقی
2.4M
فروش حقیقی
3.1M
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/06 1.5 12 9 60 0.79
7,610
1.32
7,650
39,000 5,442 0.8 1.3 75.03 0.33 -13 476.4M 615.5K -79K 1K 614.5K 535.5K -0
2 1401/07/04 1.3 9 7 0 -0.26
7,550
-0.66
7,520
1,000 99,368 0.5 0.9 75.03 0.22 0 302.5M 404.3K 192 40K 364.3K 364.5K -0
3 1401/07/02 1.1 14 13 -151 -1.56
7,570
-4.94
7,310
0 639,119 0.6 1.6 75.12 0.36 30 486M 663K 200K 200K 463K 663K -0
4 1401/06/30 0.6 8 13 -100 -0.65
7,690
-3.10
7,500
700 700 0.3 0.6 75.19 0.2 35 278.3M 371.3K 130K 130K 241.3K 371.3K -0
5 1401/06/29 0.6 8 14 -163 -1.02
7,740
-4.22
7,490
16,219 19,363 0.4 1 75.34 0.28 40 394.1M 524.3K 210K 210K 314.3K 524.3K -0
6 1401/06/28 0.7 5 7 -150 -0.51
7,820
-3.69
7,570
18,000 1,000 0.3 0.7 75.42 0.2 53 278.9M 363.9K 192.3K 197.3K 166.6K 358.9K -0
7 1401/06/27 0.8 7 8 -56 -0.25
7,860
-1.40
7,770
7,352 2,531 0.2 0.5 75.45 0.15 25 221.5M 286.7K 71.5K 80K 206.7K 278.2K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
22.5 % 1 -1 -3 -3 -18 -3 29 -33 -39 5 74
سابقه پول داغ نماد تکنو
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 تکنو 780 -4.53 0.67 11.4M 16.9M 4 1 34.5M 138M 0 2 0 176.6M -353.2M فروش 12:30:04 1401/06/08
2 تکنو 785 -3.92 0.68 10.8M 16M 9 1 12.7M 114.6M 0 2 0 164.9M -329.8M فروش 12:29:48 1401/06/08
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک