سابقه روزانه و لحظه ای معاملات تکمبا

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد تکمبا : موضوع شرکت عبارتست ازطراحی ساخت،مونتاژ ،نصب وفروش کلی جزئی ،صادرات و واردات انواع کمباین ، تراکتور،بیلر،موور وسایرماشین آلات وادوات کشاورزی وقطعات و وسایل یدکی مربوط به آنها ، توسعه وایجاد صنایع وابسته و مشارکت با سایر صنایع و سرمایه گذاری های داخلی وخارجی وفق مقررات کشوری ،ارائه خدمات بعد ازفروش محصولات تولیدی شرکت و یا سایرشرکتها اعم از داخلی خارجی بطورمستقیم وغیرمستقیم و...
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-1,323
قیمت پایانی
-20
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
4.5
درصد خالص خرید حقوقی
78
ارزش معاملات
10.5B
حجم معاملات
23.2M
خالص خرید حقوقی
2.8M
خرید حقوقی
2.8M
خرید حقیقی
20.4M
فروش حقیقی
23.2M
برآیند پول داغ و گروهی
-1.6B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/06 0.5 7 14 -49 0.33
4,246
0.43
4,250
2,750 4,000 0.5 0.4 29.7 0.3 8 646M 1.5M 115K 115K 1.4M 1.5M -0
2 1401/07/04 0.5 9 16 -13 0.05
4,232
0.90
4,268
10,000 20,000 0.8 0.6 29.7 0.45 1 1B 2.3M 30K 30K 2.2M 2.3M -0
3 1401/07/02 0.8 10 13 -47 -2.98
4,230
-4.22
4,176
10,000 12,243 0.7 0.5 29.7 0.4 5 849.5M 2.1M 110K 110K 1.9M 2.1M -0
4 1401/06/30 0.7 10 14 -51 -2.68
4,360
-4.02
4,300
2,000 3,000 0.8 0.5 29.71 0.46 5 1B 2.4M 116.5K 116.5K 2.2M 2.4M -0
5 1401/06/29 0.7 14 19 -73 -5.29
4,480
-5.50
4,470
11,000 10,000 1.7 1.2 29.72 0.97 3 2.2B 5M 161.8K 199.8K 4.8M 4.9M -352.4M
6 1401/06/28 0.6 17 27 -524 -5.40
4,730
-7.00
4,650
5,000 52,013 2.7 2.3 29.77 1.42 15 3.4B 7.3M 1.1M 1.1M 6.2M 7.3M -1B
7 1401/06/27 0.6 8 13 -568 -4.40
5,000
-3.25
5,060
114,550 2,000 1 0.9 29.77 0.54 41 1.4B 2.8M 1.1M 1.1M 1.6M 2.8M -194.8M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
12 % 0 -3 -19 -9 -2 -21 25 -29 -34 3 72
سابقه پول داغ نماد تکمبا
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 تکمبا 440 -6.98 0.78 13.8M 17.7M 7 1 18.1M 176M 0 2 0 176.2M -352.4M فروش 12:15:50 1401/06/29
2 تکمبا 441 -6.77 0.92 11.4M 12.5M 17 1 10.4M 176.4M 0 1 0 176.4M -176.4M فروش 12:09:06 1401/06/29
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک