سابقه روزانه و لحظه ای معاملات تپمپی

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد تپمپی : 1- سرمایه گذاری در سهام شرکتهای مرتبط با صنعت پمپ 2 - سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و سهام شرکتها 3 - فعالیتهای خدمات طراحی و فنی
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-259
قیمت پایانی
12
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
4
درصد خالص خرید حقوقی
20
ارزش معاملات
25.8B
حجم معاملات
16.3M
خالص خرید حقوقی
145.8K
خرید حقوقی
1.5M
خرید حقیقی
14.8M
فروش حقیقی
14.9M
برآیند پول داغ و گروهی
2.3B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/09/08 0.7 18 28 -678 1.42
16,380
2.48
16,550
1,524 11,516 0.9 0.6 0 0.42 24 2.8B 1.7M 414.1K 429.1K 1.3M 1.7M -0
2 1401/09/07 1.1 32 29 -383 3.93
16,150
4.18
16,190
1,300 85,000 1.6 1.4 37.15 0.76 8 5B 3.1M 237.2K 289K 2.8M 3.1M 478.1M
3 1401/09/06 0.5 21 41 -1,025 -1.52
15,540
-1.14
15,600
1,476 20,000 1.4 1.3 37.15 0.63 25 4B 2.6M 659.6K 676.5K 1.9M 2.6M 21.8M
4 1401/09/05 0.9 13 16 -97 -1.74
15,780
-3.92
15,430
1,000 5,000 0.7 0.6 37.15 0.3 5 1.9B 1.2M 61.7K 61.7K 1.2M 1.2M -374.7M
5 1401/09/02 1 28 28 845 4.15
16,060
3.63
15,980
912 6,817 2.6 4.4 37.15 1.14 -11 7.5B 4.7M -526K 59.7K 4.6M 4.1M 1.5B
6 1401/09/01 2.5 53 21 1,073 4.83
15,420
4.96
15,440
1,453,760 0 1.3 3.2 37.15 0.57 -30 3.6B 2.3M -695.8K 0 2.3M 1.6M 731.2M
7 1401/08/30 1.2 14 12 7 0.62
14,710
0.21
14,650
3,902 9,554 0.4 0.7 37.15 0.16 -1 1B 662.9K -5K 0 662.9K 657.9K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
0.9 % 4 6 14 30 4 -3 -3 66 -42 1 82
سابقه پول داغ نماد تپمپی
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 تپمپی 1,620 0.31 0.57 17.5M 30.8M 1 1 89.2M 291.6M 0 3 0 174.6M -523.8M فروش 10:55:05 1401/09/08
2 تپمپی 1,616 0.06 0.64 15.8M 24.4M 6 1 21.3M 128M 0 2 0 116.1M -232.2M فروش 09:25:06 1401/09/08
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال های بورس تریدر
 • اضافه شده: صفحه دیدبان چندگانه نمادهای من (واچ و پرتفوی)
 • اضافه شده: نمودار سرانه خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: نمودار ارزش خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی کوتاه مدت
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی بلند مدت و ریزش از سقف
 • اضافه شده: صفحه حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
 • اضافه شده: فیلتر نمادهای بازه نوسان 7 درصدی (14 درصد دامنه مجاز روزانه)
 • بروزرسانی: بروزرسانی و تغییرات در پیام پایش بازار
 • بروزرسانی: تغییرات و بروزرسانی در کانال و ربات هشدار کاهش صف فروش
 • برطرف شد: خطای اعمال کد تخفیف
 • برطرف شد: خطای ورود به سایت مجدد