سابقه روزانه و لحظه ای معاملات توریل

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد توریل : حمل ونقل و جابجایی بار و انواع کالا و مسافر با استفاده از امکانات حمل و نقل ریلی حمل ونقل و جابجایی بار و انواع کالا و مسافر با استفاده از امکانات حمل و نقل ریلی.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-1,894
قیمت پایانی
-7
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
1.7
درصد خالص خرید حقوقی
94
ارزش معاملات
8.5B
حجم معاملات
13.3M
خالص خرید حقوقی
3M
خرید حقوقی
3.0M
خرید حقیقی
10.3M
فروش حقیقی
13.3M
برآیند پول داغ و گروهی
-722.3M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 1.4 9 6 0 0.00
6,230
1.61
6,330
14,200 12,500 0.4 0.6 24.23 0.09 0 459.6M 736.2K -0 0 736.2K 736.2K -124.4M
2 1401/07/11 1.1 7 7 0 0.16
6,230
-0.16
6,210
7,000 2,000 0.4 0.3 24.23 0.08 0 403.2M 645.4K -0 0 645.4K 645.4K -0
3 1401/07/10 1 8 8 -25 -1.27
6,220
-2.22
6,160
3,243 15,267 0.6 0.4 24.23 0.14 4 654.9M 1.1M 40K 40K 1M 1.1M -0
4 1401/07/09 0.5 8 17 -346 -2.93
6,300
-4.47
6,200
47,607 12,176 1.2 0.8 24.23 0.28 25 1.4B 2.2M 549K 549K 1.6M 2.2M -0
5 1401/07/06 0.7 6 9 -157 1.09
6,490
2.49
6,580
1,142 1,735 0.6 0.4 24.23 0.14 23 698.1M 1.1M 242K 242K 819.3K 1.1M -0
6 1401/07/04 0.9 12 14 -83 0.31
6,420
0.78
6,450
2,926 3,297 0.9 0.6 24.23 0.21 8 1.1B 1.7M 129K 130.4K 1.5M 1.7M -0
7 1401/07/02 0.4 15 39 -1,284 -4.62
6,400
-4.92
6,380
1,000 36,543 3.9 3 24.23 0.77 34 3.8B 6M 2M 2M 4M 6M -597.9M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
22.3 % -1 -4 -8 -15 -9 -19 -19 -59 -60 4 60
سابقه پول داغ نماد توریل
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 توریل 622 -0.16 1.19 7.4M 6.2M 2 1 62.2M 124.4M 0 1 0 124.4M -124.4M فروش 12:38:52 1401/07/12
2 توریل 638 -4.92 0.41 16.5M 39.9M 1 1 72.8M 128.2M 0 4 0 149.5M -597.9M فروش 11:51:30 1401/07/02
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک