سابقه روزانه و لحظه ای معاملات تمحرکه

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
7,293
قیمت پایانی
0
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
14.5
درصد خالص خرید حقوقی
-187
ارزش معاملات
22.8B
حجم معاملات
40.1M
خالص خرید حقوقی
-12.7M
خرید حقوقی
407K
خرید حقیقی
39.7M
فروش حقیقی
27.0M
برآیند پول داغ و گروهی
-869.3M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/09/08 1.4 26 19 630 1.27
5,600
2.89
5,690
8,343 14,976 0.6 0.7 0 1.61 -25 2.5B 4.4M -1.1M 0 4.4M 3.3M -0
2 1401/09/07 0.7 21 30 1,264 -2.81
5,530
-2.99
5,520
3,000 91,442 1.1 1.6 77.84 3.15 -26 4.8B 8.7M -2.3M 1K 8.7M 6.4M -306.3M
3 1401/09/06 0.6 16 26 -1 -2.74
5,690
-2.91
5,680
3,000 1,361,311 0.5 0.7 77.93 1.28 0 2B 3.5M 1K 1K 3.5M 3.5M -0.9B
4 1401/09/05 1.4 27 20 2,572 0.17
5,850
-2.40
5,700
5,000 31,053 1.1 1.9 77.93 3.01 -53 4.9B 8.3M -4.4M 0 8.3M 3.9M 118M
5 1401/09/02 1.8 32 18 1,573 2.82
5,840
2.99
5,850
1,000 236,081 0.9 1.3 77.93 2.36 -41 3.8B 6.5M -2.7M 400K 6.1M 3.4M 387.9M
6 1401/09/01 1.4 27 20 1,256 2.71
5,680
2.89
5,690
1,103,384 50,000 0.7 1 77.93 1.9 -42 3B 5.3M -2.2M 0 5.3M 3.1M -13.4M
7 1401/08/30 0.9 13 14 0 -1.25
5,530
-0.54
5,570
2,000 3,449 0.4 0.5 77.93 1.18 0 1.8B 3.3M -0 5K 3.3M 3.3M -150.6M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-31.7 % -4 -1 -8 -14 -9 -7 30 -17 -71 8 52
سابقه پول داغ نماد تمحرکه
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 تمحرکه 569 2.89 1.96 24M 12.2M 1 7 115.6M 16.5M 3 0 119.6M 0 358.8M خرید 10:24:04 1401/09/08
2 تمحرکه 569 2.89 1.96 24M 12.2M 1 7 115.6M 16.5M 2 0 121.6M 0 243.2M خرید 10:24:04 1401/09/08
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال های بورس تریدر
 • اضافه شده: صفحه دیدبان چندگانه نمادهای من (واچ و پرتفوی)
 • اضافه شده: نمودار سرانه خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: نمودار ارزش خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی کوتاه مدت
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی بلند مدت و ریزش از سقف
 • اضافه شده: صفحه حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
 • اضافه شده: فیلتر نمادهای بازه نوسان 7 درصدی (14 درصد دامنه مجاز روزانه)
 • بروزرسانی: بروزرسانی و تغییرات در پیام پایش بازار
 • بروزرسانی: تغییرات و بروزرسانی در کانال و ربات هشدار کاهش صف فروش
 • برطرف شد: خطای اعمال کد تخفیف
 • برطرف شد: خطای ورود به سایت مجدد