سابقه روزانه و لحظه ای معاملات تلیسه

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد تلیسه : انجام کلیه امور مربوط به کشاورزی زراعت دامداری باغداری پرورش طیور زنبور عسل ماهی و هرگونه حیوان دیگر بمنظور استفاده از پشم ، کـرک ، گوشت ، پوست ، شیر وسایر فراورده های پروتئینی و انجام اموریکه بطور مستقیم و غیر مستقیم به موضوعات فوق ارتباط دارد.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-973
قیمت پایانی
5
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
19.3
درصد خالص خرید حقوقی
6
ارزش معاملات
117B
حجم معاملات
306M
خالص خرید حقوقی
2.7M
خرید حقوقی
5.2M
خرید حقیقی
301M
فروش حقیقی
303M
برآیند پول داغ و گروهی
-6.7B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/09/06 1.1 18 17 91 0.88
4,009
2.94
4,091
100,000 1,300 0.7 0.8 31.98 2.18 -1 13.9B 34.8M -227.4K 500K 34.3M 34.1M 466.1M
2 1401/09/05 0.7 15 21 40 1.17
3,974
-0.61
3,904
115,470 31,047 0.7 0.7 31.98 2.19 0 13.9B 34.9M -100K 600K 34.3M 34.2M -2.1B
3 1401/09/02 1.7 40 23 -94 5.90
3,928
6.98
3,968
3,055,084 30,000 1.8 2 31.98 5.25 0 32.9B 83.8M 239.6K 1.3M 82.5M 82.7M 386.9M
4 1401/09/01 0.7 13 18 -241 -2.16
3,709
-1.64
3,729
252,177 9,580 0.5 0.4 31.98 1.41 3 8.4B 22.6M 650K 650K 21.9M 22.6M -686.6M
5 1401/08/30 0.9 19 22 -9 1.26
3,791
-0.64
3,720
65,756 30,154 0.9 0.7 31.98 2.55 0 15.4B 40.7M 24K 24K 40.7M 40.7M -435.1M
6 1401/08/29 0.7 19 25 0 3.86
3,744
2.36
3,690
5,600 350,000 0.9 0.6 31.98 2.39 0 14.3B 38.2M -0 0 38.2M 38.2M -1.7B
7 1401/08/28 0.6 16 29 -759 -5.60
3,605
-5.73
3,600
219,267 59,000 1.2 0.5 31.98 3.31 4 18.3B 50.8M 2.1M 2.1M 48.7M 50.8M -2.6B
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
0.9 % 8 7 8 43 39 17 -6 77 -30 2 60
سابقه پول داغ نماد تلیسه
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 تلیسه 410 3.2 1.07 18.2M 17M 1 3 122.8M 40.9M 6 3 124.4M 135M 466.1M خرید 12:29:48 1401/09/06
2 تلیسه 412 3.67 1.04 18.7M 18M 1 9 129.7M 14.4M 5 3 124.7M 135M 343.2M خرید 11:36:55 1401/09/06
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال های بورس تریدر
 • اضافه شده: صفحه دیدبان چندگانه نمادهای من (واچ و پرتفوی)
 • اضافه شده: نمودار سرانه خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: نمودار ارزش خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی کوتاه مدت
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی بلند مدت و ریزش از سقف
 • اضافه شده: صفحه حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
 • اضافه شده: فیلتر نمادهای بازه نوسان 7 درصدی (14 درصد دامنه مجاز روزانه)
 • بروزرسانی: بروزرسانی و تغییرات در پیام پایش بازار
 • بروزرسانی: تغییرات و بروزرسانی در کانال و ربات هشدار کاهش صف فروش
 • برطرف شد: خطای اعمال کد تخفیف
 • برطرف شد: خطای ورود به سایت مجدد