سابقه روزانه و لحظه ای معاملات تفارس

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خرید حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد تفارس : پذیره نویسی،تعهد پذیره نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه ‌های ثانویه در حد امکانات مالی خود یا از طریق تشکیل سندیکا با سایر نهادهایی مشابه/اشخاص حقوقی واجدشرایط،ارایه مشاوره،فرآیند ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه آن
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-16,635
قیمت پایانی
-10
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
4
درصد خالص خرید حقوقی
288
ارزش معاملات
41.0B
حجم معاملات
79.3M
خالص خرید حقوقی
32.1M
خرید حقوقی
37.7M
خرید حقیقی
41.6M
فروش حقیقی
73.7M
برآیند پول داغ و گروهی
-7.3B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/11/12 3 48 16 -975 1.99
5,120
2.99
5,170
3,007,061 900 0.4 0.6 0 0.46 26 3.7B 7.3M 1.9M 2.6M 4.7M 6.6M -802.2M
2 1401/11/11 0.9 33 36 -4,098 0.00
5,020
-2.59
4,890
10,300 39,688 0.8 1.3 31.98 0 57 7.2B 14.4M 8.2M 8.3M 6.1M 14.3M -2.3B
3 1401/11/10 1.2 25 21 -2,251 -0.99
5,020
0.59
5,100
215,737 203,094 0.6 1.1 0 0.74 38 6B 12M 4.5M 7.5M 4.5M 9M -1.3B
4 1401/11/09 2.3 75 33 -2,107 -2.69
5,070
-2.88
5,060
0 220,399 1 1.7 32.11 1.13 23 9.2B 18.2M 4.2M 5.8M 12.4M 16.5M 97M
5 1401/11/08 1.3 16 12 -1,346 -2.80
5,210
-1.68
5,270
20,000 7,000 0.3 0.5 32.12 0.37 43 3.1B 6M 2.6M 2.6M 3.4M 6M -0.9B
6 1401/11/05 0.7 17 22 -3,001 -2.72
5,360
-2.90
5,350
274,000 13,185 0.5 0.9 32.12 0.67 52 5.7B 10.7M 5.6M 5.6M 5.1M 10.7M -789.3M
7 1401/11/04 0.5 14 29 -2,857 -2.30
5,510
-2.30
5,510
157,644 29,954 0.5 0.8 32.14 0.67 49 5.9B 10.7M 5.2M 5.3M 5.4M 10.6M -1.3B
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
40.5 % -2 -4 -14 -7 -3 3 -12 62 -26 0 0
سابقه پول داغ نماد تفارس
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خرید سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 تفارس 517 2.99 2.81 45.8M 16.3M 1 3 207M 56.9M 4 4 57M 17.6M -802.2M خرید 12:12:32 1401/11/12
2 تفارس 517 2.99 2.81 45.8M 16.3M 1 3 207M 56.9M 3 4 53.8M 17.6M -1B خرید 12:12:32 1401/11/12
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال بورس تریدر
 • بروزرسانی: در صفحه گزارش لحظه ای صنایع
 • بروزرسانی: ارسال تغییرات سهامداران عمده در روز معاملاتی
 • بروزرسانی: نمودار لحظه ای ورود پول به صنایع
 • بروزرسانی: نمودار ورود پول به صنایع روزانه و هفتگی
 • بروزرسانی: سخت افزار و ارتقا سرورهای بورس تریدر
 • اضافه شده: فیلتر شناوری و ارزش بازار به نمودار درصد بازدهی صنایع
 • اضافه شده: گزینه یکبار مصرف در ارسال هشدار قیمت نماد
 • اضافه شده: ارسال نمادهای تغییر کرده و بدون تغییر سهامدار عمده
 • اضافه شده: نمودار بازدهی صنایع و نمادها
 • اضافه شده: هشدار سهامدار عمده به ربات
 • برطرف شد: ارسال هشدار قیمت نمادهای بسته
 • برطرف شد: برخی از باگ های گزارش شده