سابقه روزانه و لحظه ای معاملات تفارس

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد تفارس : پذیره نویسی،تعهد پذیره نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه ‌های ثانویه در حد امکانات مالی خود یا از طریق تشکیل سندیکا با سایر نهادهایی مشابه/اشخاص حقوقی واجدشرایط،ارایه مشاوره،فرآیند ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه آن
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-37,120
قیمت پایانی
-7
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
7.8
درصد خالص خرید حقوقی
259
ارزش معاملات
82.9B
حجم معاملات
140M
خالص خرید حقوقی
63.1M
خرید حقوقی
72.4M
خرید حقیقی
68.0M
فروش حقیقی
131M
برآیند پول داغ و گروهی
-19.5B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 2.8 41 14 -487 1.22
5,790
2.27
5,850
13,210 135,744 0.6 0.6 35.22 0.73 7 7.4B 12.8M 841.8K 1.3M 11.6M 12.4M 788.9M
2 1401/07/11 0.7 23 31 -10,386 -2.56
5,720
-2.90
5,700
1,000 4,282,947 1.2 1.3 35.29 1.45 69 15B 26.3M 18.2M 18.4M 7.9M 26.1M -6.4B
3 1401/07/10 0.7 31 47 -13,005 -2.81
5,870
-2.98
5,860
14,340 25,200 1.9 2.4 36.31 2.23 55 23.8B 40.5M 22.2M 23.9M 16.7M 38.8M -10.2B
4 1401/07/09 0.8 17 21 -7,239 -1.47
6,040
-2.94
5,950
5,000 1,000 0.8 1.2 36.31 1 66 11B 18.2M 12M 13.5M 4.6M 16.6M -1.3B
5 1401/07/06 2 25 13 59 2.34
6,130
2.84
6,160
27,309 850 0.5 0.7 36.31 0.56 -1 6.2B 10.2M -96.2K 2.5M 7.7M 7.6M 868.6M
6 1401/07/04 1.5 32 21 -2,455 -0.33
5,990
0.00
6,010
426,300 5,000 0.8 0.8 36.31 0.93 24 10.1B 16.8M 4.1M 5.6M 11.2M 15.3M -1B
7 1401/07/02 0.6 25 41 -3,606 -2.91
6,010
-2.91
6,010
179,000 14,294,073 0.7 0.7 36.31 0.86 39 9.3B 15.5M 6M 7.3M 8.2M 14.2M -2.4B
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
45 % -4 -6 -5 -12 -3 -1 81 81 -17 0 0
سابقه پول داغ نماد تفارس
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 تفارس 589 2.97 3.07 42.5M 13.9M 4 1 44.3M 177.2M 5 2 178.6M 141.3M 788.9M فروش 11:51:06 1401/07/12
2 تفارس 588 2.8 3.21 38.8M 12.1M 2 4 148.6M 74.3M 5 1 178.6M 105.3M 1B خرید 11:37:19 1401/07/12
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک