سابقه روزانه و لحظه ای معاملات تجلی

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد تجلی : سرمایه گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه گذاری صندوق ها یا سایر اوراق بهادار
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-9,614
قیمت پایانی
-2
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
2.4
درصد خالص خرید حقوقی
299
ارزش معاملات
18.1B
حجم معاملات
147M
خالص خرید حقوقی
78.6M
خرید حقوقی
83.2M
خرید حقیقی
64.2M
فروش حقیقی
143M
برآیند پول داغ و گروهی
-427.3M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/06 1.3 7 5 56 3.22
1,252
2.72
1,246
72,090 110,952 0.4 0.4 9.78 0.13 -6 1B 8.1M -451K 0 8.1M 7.7M -0
2 1401/07/04 1.1 8 7 -489 1.42
1,213
1.42
1,213
46,769 74,876 0.6 0.5 9.78 0.22 31 1.6B 13.1M 4M 4.1M 9M 13M -0
3 1401/07/02 0.5 5 10 -2,494 -2.13
1,196
-1.80
1,200
4,500 53,769 1.5 1.5 9.8 0.54 63 4B 33.1M 20.9M 20.9M 12.3M 33.1M -0
4 1401/06/30 0.3 5 17 -3,307 -0.57
1,222
0.16
1,231
11,747 181,866 1.6 2 9.83 0.57 77 4.3B 35M 27.1M 27.1M 7.9M 35M -216.2M
5 1401/06/29 0.7 8 12 -983 -0.89
1,229
-1.53
1,221
145,358 400,000 0.8 1 9.85 0.3 44 2.2B 18.1M 8M 9.2M 8.9M 16.9M -211.1M
6 1401/06/28 0.8 7 9 -640 -1.90
1,240
-3.09
1,225
131,044 83,418 0.7 0.9 9.85 0.27 31 2B 16.4M 5.2M 5.2M 11.2M 16.4M -0
7 1401/06/27 0.6 5 9 -1,758 -0.71
1,264
-1.65
1,252
166,157 197,000 1 1.2 9.85 0.38 59 3B 23.5M 13.9M 16.8M 6.7M 20.6M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
53.3 % 5 2 -2 -6 -4 -16 -17 25 -28 0 0
سابقه پول داغ نماد تجلی
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 تجلی 124 0.9 0.19 3.4M 18M 0 1 0 216.2M 0 1 0 216.2M -216.2M فروش 09:33:49 1401/06/30
2 تجلی 122 -1.61 0.78 9.2M 11.8M 6 1 13.5M 105.5M 0 2 0 105.5M -211.1M فروش 11:54:20 1401/06/29
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک