سابقه روزانه و لحظه ای معاملات تاپیکو

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد تاپیکو : سرمایه گذاری در سهام،سهم الشرکه و واحدهای سرمایه گذاری ،صندوق ها که در زمینه های تهیه و تولید انواع مواد و محصولات پتروشیمی و شیمیایی و فرآورده های نفتی و همچنین سرمایه گذاری در پروژه های نفتی فعالیت دارند
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-14,624
قیمت پایانی
-8
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
0.6
درصد خالص خرید حقوقی
157
ارزش معاملات
58.3B
حجم معاملات
57.7M
خالص خرید حقوقی
14.5M
خرید حقوقی
26.0M
خرید حقیقی
31.7M
فروش حقیقی
46.2M
برآیند پول داغ و گروهی
-9.2B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 0.7 21 28 -305 0.41
9,740
1.75
9,870
372,358 10,000 0.7 0.7 8.83 0.07 5 6.5B 6.6M 313.6K 1.6M 5.1M 5.4M 195.7M
2 1401/07/02 0.5 23 51 -5,707 -3.87
9,700
-3.87
9,700
23,148 985 1.6 1.9 8.83 0.16 41 13.8B 14.2M 5.9M 7.6M 6.5M 12.4M -3.4B
3 1401/06/30 0.5 20 40 -241 -2.51
10,090
-3.29
10,010
5,500 10,573 1 1.3 8.83 0.1 3 9.3B 9.2M 238.9K 2.2M 7.1M 7.3M -213M
4 1401/06/29 0.3 11 37 -1,845 -0.86
10,350
-1.72
10,260
140,448 19,000 1.1 1.4 8.83 0.1 19 9.7B 9.4M 1.8M 5.5M 3.9M 5.6M -1.1B
5 1401/06/28 0.4 18 49 -4,971 -0.48
10,440
-1.24
10,360
152,919 40 0.9 1.3 8.83 0.09 57 8.6B 8.3M 4.8M 5.7M 2.6M 7.4M -3.2B
6 1401/06/27 0.6 13 22 -1,054 -0.76
10,490
-1.99
10,360
10,000 18,950 0.5 0.6 8.83 0.05 24 4.4B 4.3M 1M 1.2M 3.1M 4.1M -891.9M
7 1401/06/23 0.9 24 26 -501 0.00
10,570
-0.19
10,550
500 16,121 0.6 0.8 8.83 0.06 8 6.1B 5.8M 473.6K 2.3M 3.5M 4M -519M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
25 % -3 -7 -8 -13 -40 -39 -29 -28 -46 2 3
سابقه پول داغ نماد تاپیکو
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 تاپیکو 984 1.44 0.76 21M 27.8M 0 1 0 117M 3 3 253.8M 188.5M 195.7M فروش 12:25:03 1401/07/04
2 تاپیکو 983 1.34 0.77 21M 27.1M 1 1 98.3M 253.6M 3 2 253.8M 224.3M 312.8M فروش 12:24:22 1401/07/04
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک