سابقه روزانه و لحظه ای معاملات تاپکیش

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد تاپکیش : تولید و پشتیبانی دستگاه های کارتخوان و رولهای حرارتی، پشتیبانی دستگاههای خودپرداز بانکی، تأمین مونتاژ و تولید تجهیزات و ملزومات بانکداری الکترونیکی و کامپیوتری و کلیه خدمات سخت افزاری و نرم افزاری
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-263
قیمت پایانی
-10
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
4.1
درصد خالص خرید حقوقی
29
ارزش معاملات
15.6B
حجم معاملات
12.6M
خالص خرید حقوقی
213.9K
خرید حقوقی
623K
خرید حقیقی
12.0M
فروش حقیقی
12.2M
برآیند پول داغ و گروهی
393.4M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 1.9 32 17 435 5.02
12,140
6.92
12,360
462,378 1,392 1 1.7 25.8 0.84 -14 3.2B 2.6M -358K 1.9K 2.6M 2.3M 665.4M
2 1401/07/02 0.7 9 12 -276 -4.62
11,560
-3.63
11,680
5,049 33,230 0.4 0.5 25.8 0.32 24 1.1B 1M 238.8K 238.8K 743.5K 1M -0
3 1401/06/30 1.1 16 14 0 -3.19
12,120
-1.76
12,300
33,683 8,583 0.5 0.6 25.8 0.42 0 1.6B 1.3M -0 0 1.3M 1.3M -0
4 1401/06/29 1.7 25 15 -102 1.54
12,520
1.70
12,540
26,194 12,410 0.5 0.5 25.8 0.48 5 1.9B 1.5M 81.3K 81.4K 1.4M 1.5M -118.4M
5 1401/06/28 0.9 18 20 -25 -2.99
12,330
-2.20
12,430
500 31,590 0.9 0.7 25.8 0.75 1 2.9B 2.3M 20.1K 20.1K 2.3M 2.3M -245M
6 1401/06/27 1 14 14 -229 -1.09
12,710
-1.87
12,610
500 5,850 0.6 0.3 25.8 0.52 11 2.1B 1.6M 180K 200K 1.4M 1.6M -103.1M
7 1401/06/23 1.1 12 12 -66 -4.67
12,850
-4.67
12,850
3,006 6,150 0.9 0.4 25.8 0.74 2 3B 2.3M 51.7K 80.6K 2.2M 2.3M 194.5M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
1.7 % 0 -2 -7 3 10 -2 2 -28 -39 1 63
سابقه پول داغ نماد تاپکیش
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 تاپکیش 1,212 4.84 2.57 49.7M 19.3M 1 1 113.4M 33.4M 3 0 133.1M 0 665.4M خرید 10:10:06 1401/07/04
2 تاپکیش 1,208 4.5 3.19 46.4M 14.5M 1 2 121.3M 60.7M 2 0 138M 0 552M خرید 09:40:29 1401/07/04
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک