سابقه روزانه و لحظه ای معاملات تاصیکو

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد تاصیکو : موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 3 اساسنامه ، سرمایه گذاری و مشارکت در فعالیتهای تولیدی ، بازرگانی ، خدماتی در صنایع فلزی و غیر فلزی و ساختمانی و معدنی ، خرید و فروش سهام شرکتهای بورسی و غیر بورسی و همچنین کلیه امور و فعالیتهایی که بطور مستقیم و غیرمستقیم برای تحقق اهداف و موضوع فعالیت شرکت لازم و مفید باشد است.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-1,276
قیمت پایانی
-5
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
0.6
درصد خالص خرید حقوقی
99
ارزش معاملات
24.5B
حجم معاملات
30.2M
خالص خرید حقوقی
1.6M
خرید حقوقی
15.3M
خرید حقیقی
14.9M
فروش حقیقی
16.5M
برآیند پول داغ و گروهی
3.9B
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/04 1.1 27 26 80 -0.49
8,080
0.74
8,180
11,336 27,875 1.3 1.4 16.26 0.12 -2 5B 6.3M -99.2K 3.6M 2.6M 2.5M 388.8M
2 1401/07/02 1 20 20 -887 -0.61
8,120
-1.84
8,020
700 2,901 0.6 0.8 16.26 0.07 32 2.7B 3.4M 1.1M 2.4M 1M 2.1M 152.7M
3 1401/06/30 0.5 12 26 -1,212 -0.49
8,170
-0.37
8,180
700 25,000 0.6 0.8 16.26 0.07 41 2.9B 3.6M 1.5M 2.6M 1M 2.5M -322.9M
4 1401/06/29 0.6 12 20 -1,724 -0.24
8,210
-1.34
8,120
150,000 112,800 0.6 0.6 16.26 0.06 65 2.7B 3.2M 2.1M 2.9M 388.9K 2.5M -0
5 1401/06/28 1.3 32 24 2,430 -2.02
8,230
-3.33
8,120
12,000 1,120 1.6 2.2 16.26 0.18 -33 7.4B 9.1M -3M 2.9M 6.1M 3.2M 3.7B
6 1401/06/27 0.4 8 21 -309 -0.83
8,400
-3.31
8,190
2,812 8,621 0.4 0.6 16.26 0.05 15 2B 2.5M 368.2K 791.6K 1.7M 2M -13.5M
7 1401/06/23 0.5 12 22 346 -0.59
8,470
-3.76
8,200
19,188 26,199 0.4 0.5 16.26 0.04 -19 1.8B 2.1M -408.3K 81.9K 2.1M 1.7M -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
5.2 % -1 -2 -6 -11 -19 -20 -10 -16 -31 4 15
سابقه پول داغ نماد تاصیکو
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 تاصیکو 818 0.74 1.04 26.3M 25.1M 1 2 184.4M 9.3M 4 1 177.2M 320M 388.8M خرید 12:22:57 1401/07/04
2 تاصیکو 814 0.25 0.81 21.6M 26.7M 1 1 182.6M 45.1M 3 1 174.8M 320M 204.3M خرید 12:08:54 1401/07/04
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک