سابقه روزانه و لحظه ای معاملات تاتمس

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد تاتمس : برای مشاهده اطلاعات دقیق به کدال مراجعه کنید.
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
266
قیمت پایانی
0
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
5.6
درصد خالص خرید حقوقی
-43
ارزش معاملات
2.9B
حجم معاملات
331K
خالص خرید حقوقی
-30K
خرید حقوقی
30.0K
خرید حقیقی
301K
فروش حقیقی
271K
برآیند پول داغ و گروهی
-0
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/09/08 0.7 7 10 0 0.78
90,150
1.96
91,200
14,837 54 0.3 0.4 0 0.39 0 208.7M 22.9K -0 0 22.9K 22.9K -0
2 1401/09/07 1.6 13 8 268 1.88
89,450
1.99
89,550
14,964 54 0.7 1.1 5.1 0.95 -54 499.1M 55.8K -30K 0 55.8K 25.8K -0
3 1401/09/06 1.4 13 9 263 1.80
87,800
1.97
87,950
10,384 60 1.1 1.8 5.07 1.42 -36 730.8M 83.2K -30K 0 83.2K 53.2K -0
4 1401/09/05 0.6 8 14 0 -1.88
86,250
-1.99
86,150
3,087 231 0.8 1.6 5.07 0.97 0 492.2M 57.1K -0 0 57.1K 57.1K -0
5 1401/09/02 0.4 3 7 0 -0.68
87,900
-1.92
86,800
125 57 0.3 0.4 5.07 0.37 0 189.7M 21.8K -0 0 21.8K 21.8K -0
6 1401/09/01 0.2 4 28 -266 -1.83
88,500
-1.55
88,750
438 820 0.9 1.3 5.1 1.08 47 565.4M 63.9K 30K 30K 33.9K 63.9K -0
7 1401/08/30 0.8 6 7 0 -0.22
90,150
1.33
91,550
920 895 0.4 0.5 5.1 0.45 0 238.1M 26.5K -0 0 26.5K 26.5K -0
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
-9.1 % 5 2 -4 -11 -29 -36 -6 -6 -40 0 0
سابقه پول داغ نماد تاتمس
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 تاتمس 9,250 -1.96 0.64 13.3M 20.7M 4 1 33M 131.9M 0 1 0 131.9M -131.9M فروش 09:36:34 1401/08/21
2 تاتمس 9,810 1.98 0.38 31.3M 81.5M 11 1 34.8M 382.6M 0 2 0 382.6M -765.2M فروش 09:26:06 1401/08/16
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
به روزرسانی سایت و کانال های بورس تریدر
 • اضافه شده: صفحه دیدبان چندگانه نمادهای من (واچ و پرتفوی)
 • اضافه شده: نمودار سرانه خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: نمودار ارزش خرید و فروش حقوقی روزانه (میله ای متقارن)
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی کوتاه مدت
 • اضافه شده: فیلتر بازدهی تقویمی بلند مدت و ریزش از سقف
 • اضافه شده: صفحه حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
 • اضافه شده: فیلتر نمادهای بازه نوسان 7 درصدی (14 درصد دامنه مجاز روزانه)
 • بروزرسانی: بروزرسانی و تغییرات در پیام پایش بازار
 • بروزرسانی: تغییرات و بروزرسانی در کانال و ربات هشدار کاهش صف فروش
 • برطرف شد: خطای اعمال کد تخفیف
 • برطرف شد: خطای ورود به سایت مجدد