سابقه روزانه و لحظه ای معاملات تابا

سابقه روزانه معاملات نمادهای بورس تهران با گزارش کامل و نمودار. نمایش قدرت خریدار حقیقی لحظه ای و روزهای گذشته و همچنین سرانه خریدار و حجم معاملات و نمایش خرید گروهی, فروش گروهی, کد به کد حقوقی به حقیقی, ورود پول هوشمند, ورود پول میلیاردی به سهم و حجم مشکوک و خالص خرید حقوقی و ... در روزهای گذشته

معرفی نماد تابا : طراحی ومهندسی وساخت واجرای پروژه هایی که به صنایع برق والکترونیک و آب وگازوبخارونفت وپتروشیمی وسایر صنایع ارتباط دارد. بازسازی تجهیزات انرژیتیک طراحی واجرای پروژه های عمرانی داخل وخارج کشور بازرسی فنی وانجام تست های غیر مخرب در صنایع وارائه خدمات ازمایشگاهی درزمینه آب وبرق وگاز طراحی ونصب وراه اندازی و نگهداری وتعمیرات مستمر سیستم های اتوماسیون
جهت نمایش سابقه معاملات بیش از 7 روز باید وارد سایت شوید! ورود به سایت
# تاریخ قدرت سرانه خرید سرانه فروش ورود پول حقیقی
-568
قیمت پایانی
-2
قیمت آخر تقاضا عرضه ضریب حجم ماه ضریب حجم هفته شناوری درصد حجم به شناوری
12.5
درصد خالص خرید حقوقی
30
ارزش معاملات
8.5B
حجم معاملات
5.0M
خالص خرید حقوقی
334K
خرید حقوقی
383K
خرید حقیقی
4.6M
فروش حقیقی
4.9M
برآیند پول داغ و گروهی
337.6M
ورود پول هوشمند خروج پول هوشمند کد به کد حقوقی به حقیقی کد به کد حقیقی به حقوقی
1 1401/07/12 1.2 16 14 -461 0.83
16,940
2.98
17,300
334,475 2,544 1.3 1.8 64.32 2.67 26 1.8B 1.1M 272K 272K 790.9K 1.1M -0
2 1401/07/11 0.5 7 16 30 -2.44
16,800
-2.96
16,710
50,081 1,814 0.5 0.7 64.32 1.13 -4 755.5M 449.8K -18.1K 3.9K 445.9K 427.8K -0
3 1401/07/10 0.9 14 16 -138 -0.98
17,220
-2.24
17,000
647 50 1.2 1.4 64.35 2.45 8 1.7B 1M 80.1K 106.9K 853.2K 0.9M -0
4 1401/07/09 0.9 16 19 0 -2.74
17,390
-2.96
17,350
0 206,080 0.7 1 63.33 1.55 0 1.1B 609.5K -0 0 609.5K 609.5K -0
5 1401/07/06 0.7 11 16 0 2.94
17,880
2.88
17,870
1,715 800 0.6 0.7 63.33 1.28 0 897.8M 502.2K -0 0 502.2K 502.2K -0
6 1401/07/04 1.1 14 13 0 2.90
17,370
2.96
17,380
352,727 500 0.6 0.7 63.33 1.14 0 803.9M 462.8K -0 0 462.8K 462.8K -0
7 1401/07/02 0.6 19 32 0 -2.99
16,880
-2.99
16,880
0 1,700 1.1 1.3 65.46 2.24 0 1.6B 0.9M -0 0 0.9M 0.9M 337.6M
خرید حقوقی به حجم 7 روزه بازده 5 روزه بازده 7 روزه بازده 14 روزه بازده یک ماهه بازده دو ماهه بازده سه ماهه بازده شش ماهه درصد بازده یکساله درصد افت از سقف روز صف خرید روز صف فروش
6.7 % -3 -5 -5 -18 -17 -13 -12 -57 -58 23 50
سابقه پول داغ نماد تابا
# نماد قیمت درصدآخر قدرت خریدار سرانه خرید سرانه فروش تعداد خریدار تعداد فروشنده میانگین خرید میانگین فروش دفعات خرید دفعات فروش میانگین خرید داغ میانگین فروش داغ برآیند نوع زمان
1 تابا 1,688 -2.99 0.43 11.2M 25.9M 1 2 168.8M 84.4M 2 0 168.8M 0 337.6M خرید 11:22:16 1401/07/02
2 تابا 1,688 -2.99 0.43 11.2M 25.9M 1 2 168.8M 84.4M 1 0 168.8M 0 168.8M خرید 11:22:16 1401/07/02
اطلاعات بیشتر پول داغ ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک
چارت و نمودارهای پول داغ و میلیاردی , ویژه کاربران اشتراکی می باشد! خرید اشتراک